عنوان: درخواست تقسیط پرداخت مهر

پیام: درخواست تقسیط محکومٌ به را باید محکومٌ علیه طرح کند بنابراین درخواست تقسیط مهر از سوی زوجه غیرقابل استماع است.

عنوان: دعوای تقسیط پرداخت مهر از سوی زوجه

پیام: درخواست تقسیط مهر از سوی زوجه غیرقابل استماع است.

شماره دادنامه قطعی :
9209970222602060
تاریخ دادنامه قطعی :
1392/12/04
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی 1- خانم ش.الف. نسبت به دادنامه شماره1280-12/8/92 که به موجب آن حکم به اعسار و تقسیط مهریه با پیش پرداخت بیست عدد سکه و اقساط ماهیانه یک سوم به شرح استدلال به عمل آمده در دادنامه موصوف صادره از شعبه 7 دادگاه خانواده شهرری گردیده است موجه تشخیص داده نمی شود زیرا با توجه به محتویات پرونده و نیز لایحه اعتراضیه زوجه فوق الاشعار ازآنجایی که دادخواست اعسار به تقسیط را در اجرای ماده 3 قانون برخی از درآمدهای دولت محکومٌ علیه نسبت به محکومٌ به باید تقدیم نماید که در مانحن فیه محکومٌ علیه (زوج آقای م.ح. بوده) که هیچ گونه نسبت به اعسار و تقسیط محکومٌ به موضوع دادنامه شماره 9209970250700401-1/4/92 اقدام ننموده است لذا اعسار و تقسیط زوج فوق الذکر براساس قانون مطرح نشده است لذا دادگاه مستنداً به ماده 2 قانون آیین دادرسی محاکم عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/79 ضمن دادنامه شماره 1280-12/8/92 قرار عدم استماع دعوی زوج مارالبیان صادر و اعلام می نماید 2- در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ح. به طرفیت خانم ش.الف. نسبت به دادنامه شماره 9201711-17/10/92 که نسبت به دادنامه شماره 1280-12/8/92 در مورد اعسار و تقسیط مهریه موضوع دادنامه شماره 920401 صادره در پرونده کلاسه 920225- صادره از شعبه 7 شهرری واخواهی شده ضمن ردّ واخواهی و تأیید دادنامه شماره 1280 صادرشده است موجه تشخیص داده نمی شود زیرا با توجه به محتویات پرونده ازآنجایی که (زوج تجدیدنظرخواه دوم) نسبت به دادنامه شماره 920401- در مورد محکومیت وی نسبت به پرداخت یک صد عدد سکه تمام بهار آزادی به انضمام خسارات دادرسی هیچ گونه دادخواست اعسار و تقسیط مطرح ننموده است لذا صدور اعسار و تقسیط آن هم با تقاضای زوجه صدرالاشعار به لحاظ اینکه دعوای وی قابلیت استماع را نداشته و قرار عدم استماع دعوی به شرح توضیحات داده شده در بالا صادرشده است و تجدیدنظرخواهی زوج فاقد وجاهت قانونی می باشد مستنداً به قسمت اول ماده 358 از قانون آیین دادرسی محاکم عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/79 دادنامه مرقوم (9201711-17/10/92 نقض قرار ردّ تجدیدنظرخواهی زوج در مورد اعسار و تقسیط صادر و اعلام می نماید این رأی به موجب ماده 365 قانون مرقوم قطعی است.
رئیس شعبه 26 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
احمدی ـ نجفی رسا