عنوان: درخواست طلاق به دلیل سوء معاشرت زوج

پیام: صرف یکبار محکومیت زوج به ایراد ضرب زوجه مبین سوء معاشرت مستمر زوج به نحوی که ادامه زندگی مشترک را برای زوجه تحمل ناپذیر و توأم با عسر وحرج سازد، تلقی نمی شود.


مستندات: مواد 1129 و 1130 از قانون مدنی

شماره دادنامه قطعی :
9209970222400738
تاریخ دادنامه قطعی :
1392/05/07
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

درخصوص دادخواست خانم م.خ. با وکالت آقای ح.ن. به طرفیت آقای ش.ش. به خواسته طلاق، به شرح دادخواست تقدیمی. با بررسی محتویات پرونده و فتوکپی مصدق سند نکاحیه پیوست، پرونده رابطه زوجیت اصحاب دعوی محرز است. ملاحظه می گردد که وکیل خواهان طی دادخواست تقدیمی و جلسه رسیدگی ادعا نموده است که زوج سوء معاشرت داشته و زندگی برای زوجه قابل تحمل نیست و به دادنامه شماره 1645 از شعبه 1153 کیفری تهران و دادگاه تجدیدنظر استناد نموده است. خوانده با حضور در دادگاه مخالفت خود را با طلاق اعلام نموده است و اظهار داشته است، اشتباهاتی در زندگی نموده ام و کتک کاری اشتباهی بود که مرتکب شدم. نظریه داوران و پزشکی قانونی پیوست پرونده است. زوجین فاقد فرزند مشترک هستند، جهیزیه در تصرف زوجه است نسبت به مهریه رأی جداگانه صادر شده است. دادگاه با توجه به مراتب مذکور، دعوی خواهان را احراز نموده و مستنداً به مواد 1129 و 1130 از قانون مدنی و بندهای 8، 2 و 9 از شرایط ضمن عقد نکاح، رأی به عدم امکان سازش له خواهان و علیه خوانده صادر می نماید. نوع طلاق خلعی است و زوجه ربع سکه از کل مهریه خود را در قبال طلاق به زوج بذل می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه 262 دادگاه خانواده 2 تهران ـ تیموری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ش.ش. به طرفیت خانم م.خ. با وکالت ح.ن. نسبت به دادنامه شماره 01076 مورخ 11/7/91 شعبه محترم 262 دادگاه عمومی تهران در پرونده کلاسه 0529، مبنی بر صدور حکم اجازه طلاق به زوجه وارد است. زیرا با توجه به محتویات پرونده و ملاحظه لوایح طرفین، رأی صادره دادگاه بدوی مطابق مقررات مربوطه صادر نگردیده است. زیرا اولاًـ زوجه انگیزه و دلیل اصلی خود را در مورد خواسته طلاق سوء معاشرت زوج و اعتیاد وی به مواد مخدر اعلام نموده است و ادعای خود را در مورد سوء معاشرت، مستند به یک مورد محکومیت زوج به ایراد ضرب نسبت به خوداعلام کرده. در صورتی که مستفاد از بند دوم از شروط ضمن عقد نکاح، همان طور که در رأی صراحتاً ذکر نموده است، سوء معاشرت مستمر زوج نسبت به زوجه در فرآیند زندگی مشترک می باشد، به طوری که دوام زندگی مشترک را برای زوجه غیر قابل تحمل نماید؛ لذا یک مورد محکومیت زوج به ایراد ضرب نسبت به زوجه، نمی تواند از مصدایق تخلف زوج از بند دوم از شروط ضمن عقد نکاح عسروحرج زوجه تلقی شود. ثانیاًـ بر حسب ارائه طریق، شعبه 8 دیوان عالی کشور در موردتحقیق بیشتر در مورد ادعای زوجه نسبت به اعتیاد زوج به مواد مخدر، با توجه به اقدامات معمول در جهت احراز موضوع اعتیاد زوج، نه تنها دلیل تحصیل نگردید، بلکه وکیل زوجه ضمن اعلام اینکه در مورد مذکور دلیلی در اختیار ندارم، از عداد دلایل آن را خارج نموده است. ثالثاًـ نظر به اینکه خواهان طلاق، دلیل دیگری که بتوان با متمسک قرار دادن آن موجبات طلاق را فراهم آورد، ابراز ننموده است، لذا با عنایت به مراتب فوق، به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، رأی صادره دادگاه بدوی را نقض کرده و به استناد ماده 1257 قانون مدنی، حکم به رد دعوی خواهان طلاق صادر می نماید. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.
رئیس شعبه 24 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
مرادی ـ روحانی