عنوان: درخواست طلاق به علت عدم تدارک اسباب زندگی مشترک

پیام: عدم تهیه مسکن و تشکیل زندگی مشترک، علی رغم گذشت 2 سال از زمان عقد و درنتیجه بلاتکلیفی زوجه از مصادیق عسر و حرج است.


مستندات: ماده 1130 قانون مدنی – مواد 27 ، 28 ، 29 ، 31 و 33 قانون حمایت خانواده

شماره دادنامه قطعی :
9209970222602054
تاریخ دادنامه قطعی :
1392/11/30
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خانم ن.ک. به طرفیت آقای ن.ع. به خواسته صدور حکم طلاق بدین توضیح که خواهان اعلام نموده، علی رغم وقوع عقد نکاح دائم بین وی و همسرش اقدامی از ناحیه خواهان در خصوص تهیه مسکن و تشکیل زندگی مشترک صورت نگرفته و از این لحاظ در وضعیت بلاتکلیفی به سر می برد و تقاضای طلاق نموده است دادگاه باملاحظه مجموع محتویات پرونده، نظر به احراز رابطه زوجیت دائم بین خواهان و خوانده به دلالت سند ازدواج شماره 1854 مورخه 24/8/90 دفتر رسمی ازدواج شماره . . . تهران و توجهاً به اینکه مساعی دادگاه در اصلاح ذات البین مؤثر واقع نشده و نیز عنایتاً به اینکه داوران منتخب زوجین نیز موافقت خود را با طلاق اعلام نموده اند و توجهاً به اینکه علی رغم گذشت بیش از 2 سال زوجین زندگی مشترک خود را شروع نکرده اند به نظر دادگاه ادامه این وضعیت زوجه را در عسر و حرجی غیرقابل تحمل قرار داده فلذا دعوی خواهان را وارد دانسته مستنداً به ماده 1130 قانون مدنی و مواد 27 و 28 و 29 و 31 و 33 از قانون حمایت خانواده حکم به الزام زوج به مطلقه نمودن زوجه صادر و اعلام می نماید نوع طلاق خلع نوبت اول می باشد زوجه به جز 60 سکه از مهریه الباقی مهریه را در قبال اجرای صیغه طلاق به زوج بذل کرده است زوجه ادعای مالی دیگری در این پرونده ندارد ضمناً در خصوص مهریه نیز پرونده جداگانه ای مطرح شده است که در صورت وقوع طلاق صرفاً تا تعداد 60 سکه قابلیت اجرایی دارند زوجه باردار نیست و مکلف است گواهی عدم بارداری را به دفترخانه طلاق ارائه نماید زوجین فاقد فرزند مشترک هستند احراز صحت اجرای صیغه طلاق بر عهده مجری آن است اعتبار گواهی صادره 6 ماه پس از قطعیت دادنامه می باشد رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض درمحاکم محترم تجدیدنظر استان تهران و سپس ظرف بیست روز قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.
رئیس شعبه 273 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ سمیعی

 

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ن.ع. به طرفیت ن.ک. از دادنامه شماره 1352-5/9/92 شعبه 273 دادگاه تهران که به موجب آن حکم به طلاق از نوع خلع نوبت اول به شرح توضیحات و مندرجات در پرونده موصوف الذکر صادر گردیده است وارد نمی باشد زیرا رأی بر اساس مقررات و موازین قانونی صادرشده و ایرادی از حیث ماهوی یا شکلی به آن وارد نیست و استدلال محکمه محترم بدوی و نیز مستندات آن صحیح می باشد و تجدیدنظرخواه دلیل یا دلایلی که موجبات نقض و یا بی اعتباری دادنامه را فراهم نماید ارائه ننموده لذا بنا به مراتب دادگاه مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی 21/1/79 ضمن ردّ اعتراض معترض ٌعنه دادنامه معترض ٌعنه را عیناً تأیید می نماید رأی دادگاه به موجب مواد 397 و368 قانون فوق الذکر ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل فرجام خواهی در دیوان عالی محترم کشور است.
رئیس شعبه 26 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
احمدی ـ نجفی رسا