عنوان: درخواست طلاق توسط زوجه به دلیل ترک انفاق

پیام: در دعوای طلاق توسط زوجه که به دلیل ترک انفاق طرح شده است باید حکم محکومیت زوج به پرداخت نفقه به عنوان دلیل ارائه شود.

شماره دادنامه قطعی :
9209970220201627
تاریخ دادنامه قطعی :
1392/10/07
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی س.ر. فرزند ر. با وکالت م.الف. به طرفیت م.ح. فرزند م. با وکالت م.س. مبنی بر تقاضای صدور طلاق نظر به اینکه از سوی خواهان دلایل کافی در توجیه خواسته مطرح شده ارائه نشده است. خوانده دعوی اعلام رضایت در طلاق نکرده است و تحقیقات محلی از طریق واحد مددکاری و شهادت شهود وی هم خواسته خواهان را توجیه نکرده است. حالیه به لحاظ ضعف ادله اثباتی خواهان مستنداً به ماده 1133 از قانون مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می گردد. این رأی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.
رئیس شعبه 255 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ اشجعی

 

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی خانم س.ر. فرزند ر. به طرفیت م.ح. فرزند م. با وکالت آقای م.س. نسبت به دادنامه شماره 9209970202501058 مورخ 17/7/92 صادره از شعبه 255 دادگاه خانواده تهران در پرونده شماره 9209980202500174 متضمن حکم بر بطلان دعوی طلاق با توجه به بررسی و مداقه در جمیع اوراق پرونده دادگاه اعتراض تجدیدنظرخواه را وارد ندانسته زیرا اولاً تجدیدنظرخواه به موجب دادنامه شماره 9009972208302076 مورخ 22/12/90 صادره از شعبه 260 دادگاه خانواده تهران محکوم به تمکین گردیده است که نهایتاً رأی مذکور به موجب دادنامه شماره 9109970223000384 مورخ 30/2/92 صادره از شعبه 30 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مورد تأیید قرارگرفته است ثانیاً نتیجه تحقیقات مددکار اجتماعی به شماره 92/736/1/م مورخ 17/6/92 دلالت بر سوء رفتار تجدیدنظر خوانده (زوج) ندارد ثالثاً تجدیدنظرخواه ادعا نموده است که تجدیدنظر خوانده (زوج) از پرداخت نفقه امتناع می نماید درصورتی که حکمی از محاکم عمومی مبنی بر محکومیت مشارٌالیه به محکمه ارائه ننموده است رابعاً شهادت شهود دلالت بر سوء رفتار زوج ندارد بناء علی هذا دادگاه ضمن ردّ اعتراض تجدیدنظرخواه مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته را عیناً تأیید و ابرام می نماید. رأی صادره به استناد بند الف ماده 368 و ماده 397 قانون آیین دادرسی مدنی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل فرجام خواهی در دیوان محترم عالی کشور است.
رئیس شعبه 2 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
سیفی ـ نحوی