عنوان: درخواست عزل قیم

پیام: درصورتی که قیم مبالغی را از حساب مولی علیه برداشت نموده و محل هزینه کرد آن مشخص نباشد، دادگاه حکم به عزل وی از قیمومیت صادر می نماید.


مستندات: ماده ۱۱84 قانون مدنی

شماره دادنامه قطعی :
9309970001000672
تاریخ دادنامه قطعی :
1393/07/27
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

دعوی خواهان الف.س. با وکالت و.الف. و م.ع. به‌طرفیت ر.ز. به خواسته صدور حکم عزل ولی قهری (خوانده) و تعیین حکم جدید (خواهان) می‌باشد و خوانده با استحضار از موضوع دعوی اظهار نمود که مبالغی از حساب مولی‌علیه برداشت نموده و در حساب دیگری سپرده‌گذاری کرده است اما مدرک متیقنی جهت اثبات ادعای خود ارائه نکرده است. علی‌هذا دادگاه موضوع را با توجه به فنی بودن آن به کارشناس رسمی دادگستری احاله و نامبرده اخیر به شرح نظریه‏ شماره‏ی ۳۰30۲۸ تاریخ ۲۶/ ۱۲/ ۹۱ اعلام نموده است محل هزینه نمودن مبلغ ۲۴۸۰۹۵۶۷ ریال و سپرده‌گذاری یا هزینه کرد ۱۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال مشخص نمی‌باشد که نظر کارشناس به خوانده ابلاغ قانونی ولی اعتراضی یا دلیل و مدرک قانونی برای رد ادعای خواهان ارائه نکرده است. بنابراین دعوی را تحقق بخشیده، لاجرم دادگاه به استناد مواد ۱۱84 قانون مدنی حکم به عزل خوانده از قیومیت طفل صغیر به نام م.ز. صادر و اعلام می‌نماید و در خصوص قسمت دیگر خواسته ‏خواهان دایر بر تعیین قیم جدید (خواهان) نظر به این‌که در زمان رفع نقص پرونده وکیل خواهان مطابق لایحه مورخ ۷/ ۹/ ۹۱ این خواسته را مسترد نموده ‏است. مستنداً به بند الف ماده ۱0۷ قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست خواهان صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۱۸1 دادگاه عمومی تهران – خدایاری

 

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای الف.ز. بطرفیت خانم الف.س. نسبت به دادنامه شماره 920464 مورخ 30/6/92 صادره از شعبه 181 دادگاه عمومی حقوقی تهرآن‌که به‌موجب آن حکم به عزل وی از قیمومیت طفل صغیر بنام م. ع. صادرشده است وارد و موجه نیست و تجدیدنظرخواهی مطروح از ناحیه وی انطباقی با جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نداشته و دادنامه یادشده با رعایت اصول و قواعد دادرسی و موازین قانونی صادرشده و در این مرحله از رسیدگی دلیل جدید که مستلزم نقض رأی صادره باشد اقامه نشده است و تجدیدنظرخواهی متضمن جهت موجه در نقض رأی صادره نمی‌باشد. لذا ضمن رد اعتراض، مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه صادره عیناً تأیید و استوار می‌گردد. این رأی قطعی است .
رئیس شعبه 50 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه
زیوری – کرمی