تاریخ نظریه : ۱۳۸۹/۱۱/۲۵
شماره نظریه: ۷/۸۹/۷۳۰۶
استعلام:
اولا آيا دعاوي اثبات نسب و ابطال شناسنامه مالي است يا غيرمالي؟ ثانيا رسيدگي به دعاوي مذكور در صلاحيت شوراي حل اختلاف است يا دادگاههاي عمومي و انقلاب؟ 


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

 اولاً با توجه به اينكه ملاك تشخيص مالي يا غير مالي بودن دعوي نتيجه حاصله از دعوي مطروحه است لذا دعاوي ابطال شناسنامه و اثبات نسب از دعاوي غير مالي محسوب مي‌گردد. ثانياً با عنايت به ماده ۸ قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب ۱۳۸۷ موارد صلاحيت شوراي حل اختلاف احصاء شده و طرح دعوي ابطال شناسنامه به طرفيت ثبت احوال در صلاحيت دادگاه عمومي حقوقي است و رسيدگي به دعوي اثبات نسب نيز با رعايت بند ۸ ماده واحده قانون اختصاص تعدادي از دادگاههاي موجود به دادگاههاي موضوع اصل ۲۱ قانون اساسي در صلاحيت دادگاه خانواده مصوب۱۳۷۶ مي‌باشد، بنابراين شوراي حل اختلاف بايد پرونده‌هاي موضوع استعلام را، جهت رسيدگي به دادگستري ارسال نمايد.

توضيح مؤلفان: در حال حاضر رجوع شود به بند (۱۱) ماده۴ قانون حمايت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱.