عنوان: دعوای ابطال شناسنامه

پیام: استفاده از شناسنامه به مدت طولانی (سی سال) در کنار عدم ارائه دلیل متقن بر تعلق آن به غیر، اماره بر تعلـق آن به استفاده کننده است.

شماره دادنامه قطعی :
9209970221001073
تاریخ دادنامه قطعی :
1392/08/12
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

درخصوص دعوی خواهان خانم س.ت. با وکالت خانم ش.م. به طرفیت اداره ثبت احوال تهران به خواسته ابطال شناسنامه شماره… حوزه 11 تهران و الزام خوانده به صدور شناسنامه جدید به تاریخ تولد 24/11/65 نظر به محتویات پرونده و مدافعات وکیل خوانده دعوا به اینکه خواهان خواهری هم نام به نام س. با تاریخ تولد 2/11/62 در تهران داشته و در فروردین ماه 1364 در اطراف اردبیل به علت بیماری صعب العلاج فوت می نماید، بعد از تولد خواهان در تاریخ 24/11/65 در همان روستا شناسنامه خواهر متوفی به وی تعلق گرفته و از آن استفاده نموده است به استناد مواد 15 و 24 ثبت احوال و ماده 299 و بند الف ماده 230 قانون آیین دادرسی مدنی و با تمسک به شهادت شهود و ارجاع به پزشکی قانونی جهت تعیین سن نامبرده درخواست گردیده صرف نظر از دفاعیات اداره ثبت احوال دادگاه پس از استماع اظهارات شهود و تصدیق اظهارات خواهان با علم و اطلاع به جزئیات قضیه با ارجاع امر به پزشکی قانونی نظریه پزشکی قانونی از جهت تعیین سن نامبرده دقیقا 27 سال شمسی اظهارنظر گردیده است، نظر به مراتب فوق، گواهی گواهان مبنی بر عدم تعلق شناسنامه به خواهان و به استناد ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به ابطال شناسنامه مزبور و الزام خوانده به صدور شناسنامه جدید با همان مشخصات با تاریخ تولد 24/11/65 صادر و اعلام می گردد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان است.
رئیس شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ کریمی

 

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی اداره ثبت احوال تهران نسبت به دادنامه شماره 503-9/6/92 صادره از شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر ابطال شناسنامــه شماره… با تاریــخ تولد 2/11/62 و الزام اداره ثبت احوال به صدور شناسنامه جدید با تاریخ تولد 24/11/65 صادر گردیده وارد و محمول بر صحت بوده و بر استدلال و استنباط محکمه نخستین خدشه و اشکال قانونی وارد است زیرا خواهان دعوا مدعی شده، سند سجلی مورد خواسته متعلق به خواهرش بوده که در طفولیت فوت گردیده و بعد از ولادت وی در سال 1365، از سوی والدین به وی اختصاص یافته لیکن گواهی فوت صاحب اصلی شناسنامه و گواهی ولادت خویش را ابراز نکرده و دلایل کافی برای اثبات ادعای خودش ارائه نداده، از طرفی گواهی پزشکی قانونی موضوعیت نداشته و اظهارات شاهدان تعرفه شده نیز تلقینی به نظر می رسد و برای دادگاه ایجاد قطع و یقین در اثبات ادعای خواهان نمی نماید، از سوی دیگر خواهان حدود سی سال از شناسنامه مورد ادعا استفاده نموده و با استفاده طولانی از آن عملاً تعلق شناسنامه به خودش را پذیرفته است بنابراین ادعای خواهان برای این دادگاه ثابت نمی باشد. دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت می داند، مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، حکم بر بی حقی و بطلان ادعای خواهان صادر می نماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
امی ـ ترابی