تاریخ نظریه : 1398/06/06
شماره نظریه: 7/97/2540

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

دعوای اثبات نسب علیه بعضی از ورثه به سبب غیر قابل تجزیه بودن آن نسبت به دیگر وراث، قابل استماع نمی­باشد و این دعوا باید به طرفیت همه وراث اقامه شود و اثبات نسب نسبت به برخی از ورثه به تنهایی امکان­پذیر نیست.