تاریخ نظریه : 1397/12/21
شماره نظریه: 7/97/3197

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

دعوای اجرت المثل ایام زوجیت در زمره دعاوی مالی است و از حیث تمبر مالیاتی وکلاء تابع حق الوکاله با میزان خواسته است و با عنایت به اینکه در مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت مبلغ خواسته مشخص نیست  برای پرداخت هزینه دادرسی باید مطابق بند 14  شق ج ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و بخشنامه ریاست محترم قوه قضائیه اقدام نمود./ح