عنوان: دعوای استرداد طفلی که سرپرستی وی واگذار شده است

پیام: اگر سرپرستی طفلی توسط بهزیستی و حسب تصمیم مراجع قضایی به زوجی واگذار گردد تا قبل از ابطال تصمیم مذکور، دعوای استرداد طفل توسط پدر و مادر واقعی مسموع نیست.

شماره دادنامه قطعی :
9209970220700019
تاریخ دادنامه قطعی :
1392/01/27
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

در مورد دعوی آقای م.ش. و خانم ف.ح. به طرفیت [1- اداره بهزیستی] 2- الف. 3- الف. به خواسته الزام خواندگان به استرداد فرزند مشترک به انضمام خسارات دادرسی، بدین توضیح که در تاریخ 17/8/89 دارای فرزند مشترک دختر به نام ر. شدند که در آن زمان به لحاظ برخی مشکلات در نزد خوانده اول تحویل گردید الان به لحاظ رفع مشکلات از تحویل فرزند مشترک امتناع می نمایند دادگاه با عنایت به اینکه تاریخ زوجیت منقطع (موقت) خواهان ها حسب تصویر سند نکاحیه موقت تقدیمی از تاریخ 15/10/89 لغایت 15/1/91 می باشد در حالی که تاریخ ولادت طفل مورخ 17/8/89 قبل از انعقاد عقد نکاح موقت می باشد و خواهان ها دلیل زوجیت دایمی یا منقطع برای زمان ولادت ارایه نکرده اند و از طرفی با توجه به اینکه بر اساس مقررات و ضوابط قانونی طفل متولد شده حسب آرای محاکم قضایی به درخواست کنندگان اطفال تحت شمول سرپرستی به سرپرستی و حضانت واگذار گردیده است و از طرفی والدین سرپرست طفل به لحاظ نفع قانونی طرف دعوی واقع شده اند لذا دادگاه دعوی خواهان ها را در وضعیت حاضر و به کیفیت مطروح موافق قانون ندانسته و به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد آن را صادر و اعلام می دارد. قرار دادگاه ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه 30 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ مداحی

 

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ش. و خانم ف.ح. به طرفیت تجدیدنظرخواندگان الف.م. و الف. نسبت به دادنامه شماره 914 مورخه 27/8/1391 صادره از شعبه 30 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن، قرار رد دعوی نخستین تجدیدنظرخواهان مبنی بر استرداد فرزند مشترک صادرگردیده، دادگاه نظر به اینکه حسب اعلام اداره بهزیستی، سرپرستی فرزند مورد ادعا در اجرای مقررات مربوطه حسب تصمیم مراجع قضایی به اشخاص ثالث واگذار گردیده که تا زمانی که از تصمیم مذکور عدول [نشده] یا مورد ابطال قرار [نگرفته باشد] استرداد آن میسر نمی باشد لهذا بنا بر مراتب مذکور، نظر به اینکه از ناحیه تجدیدنظرخواهان ایراد و اعتراض موجه و مستدلی که نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید به عمل نیامده و تجدیدنظرخواهی واصله با هیچ یک از جهات قید شده در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی انطباق نداشته، مستنداً به ماده 353 همان قانون ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار می نماید. رأی صادره قطعی می باشد.
مستشاران شعبه 7 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
کوهکن ـ غفوری گوراب