عنوان: دعوای الزام به انجام مراسم عروسی

پیام: انجام جشن عروسی برحسب عادت و عرف قبل از تمکین خاص و شروع زندگی مشترک صورت می گیرد بنابراین پس از تمکین خاص و شروع زندگی مشترک دیگر نمی توان الزام شوهر به انجام مراسم عروسی را درخواست نمود.

شماره دادنامه قطعی :
9209970221101161
تاریخ دادنامه قطعی :
1392/07/15
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص خانم ف.ف. فرزند م. با وکالت خانم م.م. به طرفیت آقای ن.ع. فرزند ر. با وکالت خانم گ.ن. به خواسته الزام زوج به ایفای تعهد انجام مراسم عقد و عروسی با توجه به شئونات و توافق طرفین برگزار نماید خوانده اعلام داشت خواهان تمکین خاص نموده اند وزندگی مشترک نیز آغازشده است مراسم عروسی حقی بوده که ساقط شده است نظر به مراتب مذکور انجام جشن عروسی برحسب عادت و عرف قبل از تمکین و شروع زندگی مشترک صورت می گیرد که چنین نشده و از طرفی نیز مطابق سند عادی پیوستی می بایست برای انجام جشن عروسی طرفین توافق داشته باشند درحالی که خوانده موافق این امر نمی باشد لذا به نظر خواسته خواهان موجّه نیست دادگاه مستنداً به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به رد دعوی صادر و اعلام می دارد رأی صادرشده حضوری است ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 262 دادگاه عمومی خانواده تهران – پاداش اصل

 

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ف.ف. با وکالت خانم م.م. به طرفیت آقای ن.ع. با وکالت خانم گ.ن. نسبت به دادنامه شماره 364مورخ 18/4/92 اصداری از شعبه 262دادگاه حقوقی(خانواده) تهران که به موجب آن دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته الزام زوج به برگزاری مراسم عروسی (زوجه قبلاً تمکین نموده) حکم بر رد دعوی صادرشده است نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظر خواسته مطابق دلایل موجود در پرونده و وفق مقررات قانونی صادر گردیده است و ایراد تجدیدنظرخواه در حدی نیست که موجب حصول علم به وجود اشتباه در حکم گردد لذا اعتراض نامبرده قابل انطباق با جهات مقرر در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379نمی باشد درنتیجه دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده 358 قانون مذکور ضمن رد اعتراض حکم تجدیدنظر خواسته را تأیید می نماید رأی صادره قطعی است.
رییس شعبه 11 دادگاه تجدیدنظر تهران ـ مستشار دادگاه
فرهبد ـ علی محمدی

مطلب مرتبط :  استیفاء از اموال زوجه با اذن وی