عنوان: دعوای الزام به تمکین با وصف سکونت مشترک

پیام: زندگی مشترک زوجین دلالت بر تمکین زوجه دارد.


مستندات: ماده 1257 قانون مدنی

شماره دادنامه قطعی :
9209970224501763
تاریخ دادنامه قطعی :
1392/11/05
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست تقدیمی از طرف آقای الف.م. فرزند ح. به طرفیت خانم م.ح. فرزند ر. به خواسته الزام به تمکین؛ دادگاه باملاحظه اوراق و محتویات پرونده با عنایت به اینکه زوج و زوجه دریک منزل بسر می برند که دلالت بر تمکین زوجه دارد و زوج نیز دلیل و مدرکی که مبین عدم تمکین باشد ارائه ننموده است لهذا دادگاه دعوی خواهان را وارد تشخیص نداده و مستنداً به ماده 1257 قانون مدنی حکم به ردّ دعوی خواهان صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه 239 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ حاتمی

 

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در مورد تجدیدنظرخواهی آقای الف.م. به طرفیت خانم م.ح. از دادنامه 1154 مورخ 6/7/92 شعبه محترم 239 دادگاه خانواده تهران که به موجب حکم به ردّ دعوی تمکین به شرح دادنامه در پرونده کلاسه 92/702 آن شعبه تصدیر گردیده دادگاه تجدیدنظرخواهی را وارد نمی داند زیرا رأی بر اساس قواعد جاری و تشریفات ساری و اصول حاکم و مقررات صادرشده و اعتراض معترض با هیچ یک از شقوق و بنود ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی انطباق نداشته و دلیل یا دلایلی که موجبات تزلزل ارکان دادنامه را فراهم کند ارائه نشده به همین جهت مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 همین قانون با ردّ تجدیدنظرخواهی به عمل آمده دادنامه معترض ٌعنه را تأیید می نماید. رأی دادگاه به موجب ماده 365 قانون یادشده قطعی است.
مستشاران شعبه 45 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
نحوی ـ غفاری