عنوان: دعوای الزام به تمکین خاص با وصف حضور زوجه در منزل مشترک

پیام: حضور زوجه در منزل مشترک دلیل بر تمکین است و در خصوص مابقی آن مدیریت زوج و رفتار مناسب طرفین ضروری است بنابراین صدور حکم به الزام زوجه به انجام وظایف زناشویی امکان پذیر نیست.


مستندات: ماده 1114 قانون مدنی

شماره دادنامه قطعی :
9209970224501766
تاریخ دادنامه قطعی :
1392/11/05
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای ص.ج. فرزند ح. به طرفیت م.ش. فرزند ع. به خواسته تقاضای صدور حکم به الزام خوانده به تمکین و اطاعت زوجیت به شرح متن دادخواست با عنایت جمیع محتویات پرونده و مفاد و اسناد و مدارک ابرازی و اظهارات طرفین علقه زوجیت فی مابین طرفین برای دادگاه محرز و مسلم است نظر به اینکه پس از برقراری رابطه زوجیت حقوق و تکالیف متقابل زوجین در قبال یکدیگر برقرار می گردد که یکی از آن وظایف تمکین زوجه از زوج است مگر در صورت وجود مانع مشروع که در مانحن فیه از سوی زوجه دلیل موجه و مستدلی که شرعاً و قانوناً عدم تمکین وی را توجیه نماید ابراز نگردیده و خوانده در جلسه دادرسی مورخ 27/7/92 صراحتاً اظهار داشت مدت 5 ماه که از زوج تمکین خاص ندارد لهذا دادگاه دعوی مطروحه خواهان را ثابت تشخیص داده و مستنداً به مواد 1102 و1103 و 1104 و1105 و1114 از قانون مدنی زوجه را به حضور در منزل مسکونی زوج جهت تمکین و انجام وظائف زناشویی ملزم محکوم می نماید که در غیر این صورت ناشزه تلقی و مستنداً به ماده 1108 از قانون مدنی مستحق نفقه نخواهد بود رأی صادره حضوری ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه 281 دادگاه عمومی خانواده تهران ـ ملکی

 

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی خانم م.ش. از دادنامه شماره 1156 مورخه 27/7/92 شعبه محترم281 دادگاه خانواده تهران که به موجب آن در خصوص دعوی مطروحه آقای ص.ج. به طرفیت تجدیدنظرخواه به خواسته الزام زوجه به تمکین در پرونده کلاسه92/841 تصدیر گردیده وارد است زیرا حضور زوجه در منزل به استناد ماده 1114 قانون مدنی دلیل بر تمکین است و در خصوص مابقی آن مدیریت زوج و رفتار مناسب طرفین ضروری است بنا به مراتب دادگاه ضمن وارد دانستن اعتراض معترض و اینکه دادنامه معترض ٌعنه برخلاف مبانی حقوقی و مدنی صادرشده با استناد به صدر ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب21/1/79 در امور مدنی آن را نقض و حکم به ردّ دعوی زوج صادر و اعلام می دارد. رأی دادگاه به موجب ماده 365 همین قانون قطعی است.
مستشاران شعبه 45 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
نحوی ـ غفاری