عنوان: دعوای الزام به تمکین

پیام: پذیرش دعوای الزام به تمکین زوجه منوط به تهیه مسکن مناسب توسط زوج است.


مستندات: ماده 1114 قانون مدنی

شماره دادنامه قطعی :
9209970224500883
تاریخ دادنامه قطعی :
1392/06/04
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

درخصوص دادخواست آقای الف. ح. فرزند ح. به طرفیت خانم م. ش. فرزند ح. به خواسته تمکین دادگاه نظر به احراز رابطه زوجیت برابر سند نکاحیه شماره 9945 دفتر 312 تهران با عنایت به اینکه زوج از تهیه مسکن در حد شان و مقام زوجه امتناع می نماید و منزلی هم که سابقاً معرفی نموده به تشخیص دادگاه جهت سکونت زوجه مناسب نمی باشد لذا مستنداً به ماده 84 و 89 قانون آیین دادرسی مدنی و بند 8 ماده 84 و ماده 1114 قانون مدنی با عنایت به اینکه زوجه می بایست در منزل تهیه شده از ناحیه زوج سکونت نماید و در این دعوی زوج از انجام تکلیف (فراهم نمودن مسکن) امتناع نموده قرار رد دعوی خواهان را صادر می نماید. رأی دادگاه ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محکمه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه 238 دادگاه خانواده ـ مشاور قضایی
قنبر نیا ـ قاضی

 

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدید نظر خواهی آقای الف. ح. به طرفیت خانم م. ش. از دادنامه شماره 800294مورخه29/3/1392 شعبه محترم 238 خانواده یک تهران دادگاه که به موجب آن قرار رد دعوی زوج با خواسته الزام به تمکین همسر شرعی و قانونی اش در پرونده 911380 دو به شرح استدلال به عمل آمده از سوی دادگاه بدوی با لحاظ محتویات پرونده، مستندات موجود و اظهارات به عمل آمده از سوی زوجین و صرف نظر از وجود حق حبس صادر گردیده وارد نمی باشد زیرا رأی بر اساس مـقررات و موازین قانونی صادرشده و ایرادی از حیث ماهوی یا شکلی به آن وارد نیست و استدلال محکمه محترم بدوی و نیز مستندات آن صحیح می باشد و تجدیدنظرخواه دلیل یا دلایلی که موجبات نقض و یا بی اعتباری دادنامه را فراهم نماید ارائه ننموده لـذا بنا به مراتب دادگاه مستنداً به صدر ماده 353 قانـون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب21/1/79 ضمن رد اعتراض معترض دادنامه معترضٌ عنه را عیناً تأیید می نماید. رأی دادگاه به موجب ماده 365 قانون فوق الذکر قطعی است.
رئیس شعبه 45 دادگاه تجدید نظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
اصلانی ـ نحوی