عنوان: دعوای الزام به پرداخت نفقه فرزند بالغ

پیام: دادخواست الزام پدر به پرداخت نفقه از سوی فرزند بالغ قبل از سن رشد پذیرفته می شود و این دعوی هم چون دعوی غیر مالی تلقی می گردد و نیاز به ارائه حکم رشد صغیر نیست.


مستندات: رأی وحدت رویه شماره 30 مورخ 3/10/1364 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور

شماره دادنامه قطعی :
9109970224002121
تاریخ دادنامه قطعی :
1391/12/26
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست خانم م.الف. به طرفیت آقای م.الف. مبنی بر مطالبه نفقه (فرزند از پدر) با توجه به اینکه خواهان متولد مهر ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و هفت بوده، حکم رشد نیز ارائه ننموده، لذا فاقد اهلیت قانونی جهت طرح دعوی نفقه که مالی است، می باشد. دادگاه با استناد به بند 3 ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می شود. قرار صادر شده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران است.
رییس شعبه 244 دادگاه عمومی خانواده تهران – زارعی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی م.الف. به طرفیت آقای م.الف. نسبت به دادنامه شماره 1672 مورخ 12/10/91 در پرونده کلاسه 00954 صادره از شعبه 244 دادگاه عمومی حقوقی خانواده  تهران که به موجب آن قرار رد دعوی صادر گردیده، نظر به اینکه برابر ماده 1210 قانون مدنی هیچ کس را نمی توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود، مگر آن که عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد و با ملاحظه رأی وحدت رویه شماره 30 مورخ 3/10/1364 هیأت عمومی دیوان عالی کشور فرزند بالغ اختیار امور غیر مالی دارد و اختیار امور مالی نیاز به رشد دارد و با توجه به اینکه فرزند، پس از بلوغ از تحت حضانت خارج می شود [و] مادر سمتی برای حضانت ندارد به لحاظ بلوغ و اینکه [در خصوص] مطالبه نفقه از پدر با توجه به اینکه در سن سیزده سالگی است و خارج از تحت حضانت است و این حق مسلّم فرزند در نفقه، به لحاظ اینکه تحت حضانت مادر نیست، نمی تواند دادخواست دهد و پدر هم مستنکف نفقه است، تضیع گردد. علی الخصوص مطالبه نفقه فرزند از پدر ماهیتاً الزام به تکلیف غیر مالی تلقی می گردد. علی هذا ایراد تجدیدنظرخواهی [را] وارد دانسته مستنداً به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض قرار صادره جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه محترم بدوی ارسال می گردد.
رییس شعبه 40 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه
خالقی – نجفی سواد رودباری