عنوان: دعوای بر میت (دعوای نفی یا اثبات نسب) باید به ‌طرفیت کلیه ورثه اقامه شود والا قابل استماع نیست.

پیام: دعوای بر میت (دعوای نفی یا اثبات نسب) باید به طرفیت کلیه ورثه اقامه شود والا قابل استماع نیست.


مستندات: ماده ۲۳۲ قانون امور حسبی

شماره دادنامه قطعی :
۹۲۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۰۴۷۰
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۲/۰۴/۰۹
گروه رأی:
حقوقی

خلاصه جریان پرونده

گزارش پرونده همان است که در تاریخ های ۱۴/۱۱/۸۸ و ۳۰/۱/۹۱ در پرونده منعکس است که نهایتاً برابر دادنامه شماره ۸۰/۹۱ مورخ ۳۰/۱/۹۱ صادره از شعبه ۸ دیوان عالی کشور دادنامه شماره ۷۰۹/۹۰ ــ ۶/۷/۹۰ صادره از شعبه ۱۱ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران به علّت نقص تحقیقات نقض شده و جهت رسیدگی مجدد به شعبه که صادرکننده رأی منقوض ارجاع شده است که پس از اقدامات معموله رأی مورد فرجام با شماره مزبور صادر و در آن دادنامه مورد تجدیدنظرخواهی تأیید شده است در لایحه منضم به دادخواست فرجامی رأی صادره خلاف قانون دانسته و تقاضای اقدام قانونی را نموده است پرونده جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

با التفات به کلیه اوراق پرونده مورد این است که آقای س.ک. به طرفیت آقای غ.غ. (ن) و الف. دادخواستی تحت عنوان نفی نسب از خوانده ردیف یک و پدرش مرحوم ر. به مرحوم آقای ح.ک. و نیز اثبات نسب وی به آن مرحوم تسلیم دادگاه نموده است و همچنین چند دعوی دیگر ازجمله ابطال گواهی تولیت را مطرح نموده است که بدواً دادنامه شماره ۷۵/۸۷ مورخ ۲۸/۱۰/۸۷ از شعبه ۲ دادگاه عمومی بابل صادرشده است بر این رأی حکم به اثبات نسب خواهان با یک واسطه به آقای ح.ک. و نفی نسب آقای غ.غ. (ن) با یک واسطه به آقای ح.ک. صادرشده است و نسبت به سایر دعاوی مطروحه به استناد بند ب از ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادرشده است و نهایتاً پس از اقداماتی طیّ دادنامه شماره ۷۰۹/۹۰۰ ــ ۶/۷/۹۰ صادره از شعبه ۱۱ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران رأی فوق الذکر تأیید شده است. نسبت به این رأی فرجام خواهی شده است که برابر دادنامه شماره ۸۰/۹۱ مورخ ۳۰/۱/۱۳۹۱ صادره از شعبه ۸ دیوان عالی کشور دادنامه مزبور به علّت نقص تحقیقات نقض می شود و جهت رسیدگی به دادگاه صادرکننده رأی منقوض ارجاع می شود که پس از اقدامات معموله رأی مورد فرجامی با شماره مزبور صادر می شود در این رأی دادنامه بدوی تأییدشده است آقای ح.م. به وکالت از آقای غ.غ. (ن) نسبت به این رأی فرجام خواهی می نماید و به شرح مذکور در لایحه منضم به دادخواست فرجامی تقاضای اقدام قانونی را نموده است. هیأت شعبه ـ همان طور که فوقاً بیان شد دعـوی مطـروحه اثبات نسبـت به خواهان و نفی نسب خوانده به مرحوم ح.ح.ک. می باشد که با توجه به ماده ۲۳۲ قانون امور حسبی دعوی بر میت می بایستی به طرفیت کلیه وراث اقامه می شد بالأخص موضوع مطروحه انتساب خواهان و نفی نسب خوانده به مرحوم ح.ح.ک. است ولی چنین دعوایی طرح نشده است و دعوی به طریق معنونه قابلیت استماع نداشته است درواقع با توجه به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی و مفهوم بند ۴ از ماده ۸۴ همین قانون دادگاه نمی توانست ماهیتاً وارد دعوی معنونه شود همان طور که آقای وکیل فرجام خواه به این مورد تلویحاً ایراد نموده است لذا مستنداً به مواد مذکور و ماده ۳۷۰ و ۴۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی با نقض دادنامه پرونده به شعبه محترم دیگر از حوزه دادگاه صادرکننده رأی منقوض ارجاع می شود.
رئیس شعبه ۸ دیوان عالی کشور ـ مستشار ـ عضو معاون
عباسیان ـ اللهیاری ـ کریم پور نطنزی