عنوان: دعوای تغییر نام کوچک به‌دلیل اشتهار به دو نام

پیام: به دلیل اینکه اشتهار افراد به دو نام موجب اخلال در زندگی روزمره خواهد بود، لذا خواهان حق درخواست تغییر نام خود را دارد.

شماره دادنامه قطعی :
9309970270400210
تاریخ دادنامه قطعی :
1393/02/22
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی تقدیمی آقای س.س. با ولایت قهری آقای س.س. به طرفیت اداره ثبت احوال تهران به خواسته تغییر نام از م. به ط. دادگاه با توجه به محتویات پرونده اظهارات اصحاب دعوی و با عنایت به مفاد استشهادیه تنظیمی پیوست دادخواست و نیز توجهاً به مفاد مؤدای گواهی گواهان که جملگی دلالت بر صحت ادعای خواهان داشته و نیز نظر به اینکه اشتهار افراد به 2 نام موجبات اخلال در زندگی روزمره خواهد بود و نیز نظر به اینکه خوانده نیز دلیل و مدرکی دال بر ردّ دعوی خواهان به محکمه ارائه نداده است علی هذا دادگاه دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص حکم بر محکومیت خوانده به اصلاح شناسنامه و تغییر نام از م. به ط. را صادر و اعلام می دارد رأی صادره حضوری و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ اسماعیلی

 

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی اداره ثبت احوال حوزه مرکزی تهران به طرفیت م.س. از دادنامه شماره 1259 مورخ 29/11/1392 شعبه محترم 4 دادگاه عمومی (حقوقی) که به موجب آن حکم به الزام اداره تجدیدنظرخواه به اصلاح سند سجلی تجدیدنظر خوانده و تغییر نام از م. به ط. صادر شد با دقت در محتویات پرونده نظر به اینکه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجهی که نقض دادنامه را ایجاب نماید به عمل نیاورده و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز ایراد و اشکالی به دادنامه موصوف به نظر نمی رسد بنابراین به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته عیناً تأیید می گردد این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 59 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
موسوی ـ نوروزی