عنوان: دعوای طلاق به دلیل کراهت شدید

پیام: زندگی جداگانه زوجین به مدت طولانی (10 سال) و عدم اقدام زوج برای بازگرداندن زوجه به زندگی مشترک، اماره بر کراهیت شدید دو طرف بوده و می تواند نشانگر عسر و حرج زوجه باشد.


مستندات: ماده 1130 قانون مدنی – مواد 1، 4، 32 و 33 قانون حمایت خانواده

شماره دادنامه قطعی :
9209970222601945
تاریخ دادنامه قطعی :
1392/11/15
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خانم ل.ط. به طرفیت آقای ح.ج. به خواسته صدور حکم طلاق، به این توضیح که خواهان مدعی است در سال 1375 به عقد نکاح دائم خوانده درآورده و از ده سال قبل به علت سوء رفتار زوج و عدم پرداخت نفقه، زندگی مشترک نداشته و در منزل پدری خود به صورت مستقل از زوج زندگی می کند لذا با ادعای اینکه در عسر و حرج واقع شده است تقاضای صدور حکم به شرح فوق را نموده است. دادگاه با توجه به مجموع محتویات پرونده و نظر به اینکه زوجین مذکور به مدت ده سال گذشته جدای از هم زندگی می کنند و زوج علی رغم اینکه به شرح لایحه تقدیمی و اظهارات خود در دادگاه و دادخواست مطروحه مبنی بر درخواست تمکین زوجه ادعای تمایل به ادامه زندگی مشترک دارد، درحالی که در طی ده سال گذشته اقدامی در جهت بازگرداندن خواهان به زندگی مشترک صورت نداده و پس از ده سال مبادرت به طرح دعوی تمکین کرده است و از طرف دیگر همین که زوجین مدت ده سال جدای از یکدیگر هستند و به هر دلیلی تاکنون به سازش نرسیده اند خود دلیلی بر کراهت شدید طرفین و درنتیجه محرز بودن عسر و حرج زوجه به لحاظ اینکه در بلاتکلیفی مطلق به سر می برد می باشد. لذا دادگاه ادعای خواهان را وارد و ثابت دانسته و با توجه به اینکه بر اساس تکلیف شرعی و قانونی خود، موضوع را به داوری نیز ارجاع نموده و اما تلاش داوران طرفین به نتیجه منجر نشده است لذا مستنداً به ماده 1130 قانون مدنی و ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 1، 4، 32و33 قانون حمایت خانواده حکم به الزام زوج به مطلقه کردن زوجه صادر و اعلام می گردد. زوجه مهریه خود را دریافت کرده و در مورد جهیزیه و نفقه جداگانه اقدام می کند و اجرت المثل را در قبال طلاق بذل می کند. زوجین فرزند مشترک ندارند نوع طلاق خلع بائن است و مدت اعتبار حکم شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی دادگاه است. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی دماوند ـ محمدی

 

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح.ج. به طرفیت خانم ل.ط. نسبت به دادنامه شماره920882-6/8/92 در پرونده کلاسه 9209982210100097 شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی دماوند که به موجب آن حکم الزام زوج به مطلقه نمودن زوجه به شرح استدلال به عمل آمده در دادنامه موصوف صادرشده است موجه تشخیص داده نمی شود زیرا با توجه به محتویات پرونده و نیز لایحه اعتراضیه تجدیدنظرخواه و دفاعیه تجدیدنظر خوانده چه در لایحه دفاعیه و چه در جلسه دادگاه مورخ 15/11/92 این دادگاه ازآنجایی که دادنامه بدوی وفق مقررات و موازین قانونی اصدار یافته است و از جانب تجدیدنظرخواه دلیل بر نقض و بی اعتباری دادنامه را فراهم آورد ابراز نگردیده است ضمن ردّ درخواست تجدیدنظرخواه مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 از قانون آیین دادرسی محاکم عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/79 شمسی دادنامه یادشده را با اصلاح بر اینکه زوجه در جلسه دادگاه مورخ 15/11/92 اظهار نموده است از اجرت المثل و نفقه معوقه صرف نظر می نماید در قبال طلاق و نیز زوج نسبت به استرداد جهیزیه طبق لیست باید به من اقدام نماید در اجرای ماده 351 قانون مارالذکر تأیید می نماید این رأی به موجب ماده 368-397 از قانون مرقوم ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل فرجام خواهی در دیوان عالی محترم کشور است.
رئیس شعبه 26 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
احمدی ـ نجفی رسا