عنوان: دعوای طلاق زوجه به دلیل ناتوانی جنسی زوج

پیام: ناتوانی جنسی زوج از مصادیق عسر و حرج زوجه است و می تواند مستند درخواست جدایی از سوی زوجه باشد.


مستندات: مواد 1119 ، 1129 ، 1130 ، 1133 ، 1146 قانون مدنی – مواد 24 تا 33 قانون حمایت خانواده

شماره دادنامه قطعی :
9209970220201837
تاریخ دادنامه قطعی :
1392/11/12
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

خواهان الف.م. فرزند و. با وکالت ز.ف. به طرفیت خوانده ک.ع. فرزند ح. با وکالت ک.ق. و م.الف. دادخواست به خواسته صدور حکم طلاق جهت اجرای صیغه طلاق تسلیم دادگاه نموده است و در قسمتی از اظهارات خود بیان داشته به موجب تصویر سند نکاحیه پیوستی زوجه به عقد دائمی زوج درآمده است و بنا به دلایل اینکه از تاریخ 8/5/1389 که زوجین باهم دیگر ازدواج کرده اند تاکنون هم بستر نشده است و قدرت و توان همخوابی را ندارد و زوجه در عسر و حرج قرار دارد. ادامه زندگی مشترک زوجین میسر نمی باشد. زوجه حاضر است نصف مهر خود را در قبال طلاق به زوج بذل کند الباقی مهر را در آینده مطالبه خواهد کرد. جهاز خود را در آینده مطالبه خواهد کرد. در مورد نفقه معوقه و اجرت المثل ایام زوجیت و سایر حقوق مالی خود ادعایی ندارد. حمل و طفل مشترک ندارد. وکیل زوج (خوانده) در مقام دفاع بیان کرده است موکل اگر طلاق توافقی باشد حاضر به طلاق خواهد بود. دادگاه با التفات به محتویات پرونده و رسیدگی به عمل آمده و ملاحظه نظریه داوران تعیین شده و عدم توفیق در رفع اختلاف فی مابین زوجین خواسته خواهان را با دلایل ابرازی مقرون به صحت تلقی و مستنداً به ماده 1119 و 1129 و 1130 و 1133 و 1146 از قانون مدنی و ماده 24و25و26و27و28و29و31و32و33 از قانون حمایت خانواده مذکور حکم طلاق را جهت اجرای صیغه طلاق خلع با رعایت سایر مقررات شرعی و قانونی دریکی از دفاتر رسمی طلاق را صادر و اعلام می نماید. ضمناً مدت اعتبار این گواهی ظرف شش ماه پس از تاریخ ابلاغ رأی فرجامی و یا انقضای مهلت فرجام خواهی نمی باشد و در صورت امتناع زوج در اجرای صیغه طلاق سردفتر طلاق نمایندگی در اجرای طلاق خواهد داشت. این رأی حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر درمحاکم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود و ظرف بیست روز در موعد قانونی قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور نمی باشد.
رئیس شعبه 255 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ اشجعی

 

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای ک.ع. با وکالت آقای ک.ق. از دادنامه شماره 9209970202501333 مورخه 10/9/1392 شعبه محترم 255 دادگاه خانواده تهران که به موجب آن دعوی مطروحه از ناحیه تجدیدنظر خوانده خانم الف.م. با وکالت خانم ز.ف. به طرفیت تجدیدنظرخواه به خواسته صدور حکم طلاق در پرونده کلاسه 910998020501765 حکم به طلاق خلعی تصدیر گردیده است وارد نیست رأی صادره مطابق با موازین شرعی و قانونی اصدار یافته و ایرادی از حیث شکلی و ماهوی بر آن وارد نمی باشد استناد و استدلال دادگاه محترم بدوی نیز صحیح بوده و ایراد وکیل محترم تجدیدنظرخواه در اعلام تعارض گواهی های پزشکی قانونی به شماره های 19338/31/1 مورخه 20/8/92 و 17103/31/1 مورخه 27/7/92 مؤثر در مقام نیست چراکه در خصوص ناتوانی جنسی زوج مودی گواهی های صادره حکایت از ناتوانی نسبی زوج بوده که اعلام شده عمل زناشویی موفق نیازمند تفاهم متقابل است و منظور از تست هوش راجع به سلامت عقلی نیست بلکه راجع به هوش هیجانی است در انجام روابط نسبی منجر به تفاهم متقابل می گردد لذا محتوای نظریه پزشکی قانونی که حاکی از ناتوانی نسبی در عمل زناشویی است را کاملاً از مصادیق عسر و حرج دانسته و با توجه به اینکه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض مدلل و مؤثری که موجبات نقض یا گسیختن دادنامه معترض ٌعنه را در نظر دادگاه فراهم سازد به عمل نیامده است بنا به مراتب مذکور دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده 358 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/1379 ضمن ردّ اعتراض معترض دادنامه معترض ٌعنه را تأیید می نماید رأی صادره مطابق ماده 368 از همان قانون ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.
رئیس شعبه 2 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشاران دادگاه
سیفی ـ موسوی ـ ارژنگی