عنوان: دعوای ملاقات با فرزند بالغ غیر رشید

پیام: حق ملاقات والدین و سایر اقربا مختص به اطفال بوده و دعوای ملاقات فرزند بالغ هرچند که غیر رشید نیز باشد، وجاهت قانونی ندارد.


مستندات: رأی وحدت رویه شماره 30 مورخ 30/10/1364

شماره دادنامه قطعی :
9309970224000095
تاریخ دادنامه قطعی :
1393/01/31
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی 1- آقای ه.د. 2- خانم ش.ص. با وکالت خانم ها ب.ن. و ن.م. به طرفیت آقای ج.الف. با وکالت خانم م.و. مبنی درخواست جد و جده مادری در ملاقات نوه شان بنام های ت. و ت.الف. به ترتیب متولد 1/1/1381 و 22/5/1382 بدین توضیح که بعد از فوت خانم ن.د. (فرزند خواهان ها و مادر فرزند ن. خوانده) فرزند ن. متوفی تا مدت ها نزد خواهان ها زندگی می کردند که موجب وابستگی عاطفی شدیدی میان آن ها شده است لیکن خوانده مدتی است از ملاقات نواده خواهان ها با مشارٌالیها علی رغم مراجعات و تماس های مکرر خواهان ها، ممانعت می نماید که بدواً درخواست صدور دستور موقت ملاقات را از دادگاه خواستار شدند به موجب دادنامه شماره 921662 مورخ 2/9/92 دستور موقت برای ملاقات به نفع خواهان ها صادر لیکن در لایحه شماره 922881 مورخ 9/10/92 وکیل خواهان ها خانم ن.م. دستور موقت را مسترد نموده اند که ضمن ملغی الاثر شدن دستور موقت فوق الذکر و نظر به اینکه گواهی حصر وراثت شماره 19 مورخ 21/1/84 شعبه 89 دادگاه حقوقی تهران و فتوکپی اسناد سجلی طرفین ارائه گردیده است که وراثت آن ها برای دادگاه محرز است وکیل خوانده لایحه ضمیمه وکالت نامه تقدیم دادگاه نمودند به عنوان دفاع از خوانده درخواست رعایت غبطه و مصلحت کودکان را نمودند و چون فرزند ن. خوانده نوه های دختری خواهان ها به سن بلوغ رسیده را اماره رشد تلقی نموده و با رسیدن به سن بلوغ دارای این اختیار می گردند که در امور غیرمالی خودشان تصمیم گیری می نمایند با هر شخصی که صلاح بدانند ملاقات کنند با این توضیح و استدلال درخواست صدور حکم به ردّ دعوی خواهان ها را نمودند که دادگاه صرف نظر از اینکه قانون سن 9 سال قمری را بر بلوغ دختر لازم می داند ولی در انجام هر کاری که با سرنوشت او ارتباط داشته باشد نیاز به صدور حکم رشد است زیرا دختر 9 ساله در سرنوشت خودش نمی تواند تصمیم بگیرد لذا دفاعیات وکیل خوانده موجه و محکمه پسند نبوده دعوی خواهان ها وکلای آنان ثابت و محق تشخیص است هر نظر به مراتب مذکوره حکم به ملاقات آن ها به مدت 24 ساعت در هفته از روز چهارشنبه ساعت 16 لغایت روز پنجشنبه ساعت 16 با جد و جده مادری اطفال صادر و اعلام می گردد خوانده (ج.الف.) مکلف به اجرای آن است رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه 286 دادگاه عمومی خانواده تهران

 

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی ج.الف. با وکالت م.و. به طرفیت ه.د. و ش.ص. با وکالت آقای ب.ن. نسبت به دادنامه شماره 2032 مورخ 18/10/92 در پرونده کلاسه 1275 صادره از شعبه 286 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به ملاقات نوه با جد و جده مادری هر هفته 24 ساعت صادر گردیده نظر به محتویات پرونده و ملاحظه اظهارات طرفین به دلایل زیر ایراد تجدیدنظرخواهی را وارد دانسته فرزند ن. متولد 1381 و 1382 که هر دو فرزند برابر تبصره یک ماده 1210 قانون مدنی سن بلوغ در دختر نه سال تمام قمری می باشد و اینکه هیچ کس را نمی توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود مگر آنکه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد بنا بر رأی وحدت رویه شماره 30 مورخ 3/10/1364 هیئت عمومی دیوان عالی کشور که حکایت دارد علی القاعده رسیدن به سن بلوغ را دلیل رشد قرار داده است خلاف آن را محتاج به اثبات دانسته و ناظر به دخالت آنان در هر نوع امور مربوط به خود می باشد مگر در موارد امور مالی لذا الزام فرزند بالغ به ملاقات با توجه به رأی وحدت رویه که در امور غیرمالی برای الغین غیر رشید فاقد معنی بوده لذا به استناد ماده 358 و 1210 قانون مدنی ضمن نقض دادنامه فوق الذکر و اینکه در امور غیرمالی فرزند ن. بالغ خود تصمیم می گیرند حکم به ردّ دعوی خواهان محترم بدوی صادر و اعلام می نماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 40 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
خالقی ـ نجفی سواد رودباری