عنوان: دعوی ابطال بیع به‌دلیل فرار از پرداخت دین مهریه

پیام: در صورت مقدم بودن معامله بیع بر تاریخ درخواست توقیف اموال جهت پرداخت مهریه، قصد فرار از دین احراز نمی شود و معامله ابطال نخواهد شد.

شماره دادنامه قطعی :
9209970224601289
تاریخ دادنامه قطعی :
1392/09/30
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

در مورد دادخواست خانم س.غ. به طرفیت1ـ ع.ن. و خانم ص.ف. و الف. به خواسته صدور حکم به ابطال نقل وانتقال ملک به پلاک ثبتی 2/6766 به جهت فرار از دین به شرح دادخواست و محتویات کلاسه اجرایی 90/2443/24/ج شعبه 243 دادگاه عمومی تهران با این توضیح که خواهان مطابق پرونده اجرایی اقدام و مبادرت به مطالبه جهت استیفاء مهریه خویش از خوانده ردیف یکم نموده و در این راستای درخواست توقیف پلاک موصوف کرده که متوجه گردیده در تاریخ 1/4/89 در جهت فرار از دین و پرداخت مهریه اقدام به انتقال پلاک مذکور به خوانده ردیف دوم نموده است بر این اساس درخواست ابطال نقل وانتقال شده است که باملاحظه مدافعات وکیل خواندگان ردیف اول و دوم به شرح لایحه تقدیمی مضبوط به شماره 2879ـ91ـ 7/11/91 و با توجه به اینکه در تاریخ 25/7/89 دادنامه ای مبنی بر الزام خوانده به پرداخت مهریه صادر گردیده در تاریخ 19/2/91 محکوم لها در مقام توقیف پلاک مذکور در راستای استیفای طلب مهریه ای خود برآمده درحالی که در تاریخ متقدم 1/4/89 پلاک مذکور به خوانده ردیف دوم انتقال یافته و در زمان تعلق اراده خواهان جهت توقیف ملک مذکور خوانده ردیف اول مالکیتی نداشته و با توجه به پرداختی هایی که خوانده ردیف دوم در راستای محکومیت های مالی خوانده ردیف اول داشته که اجمالاً این امر قابل انکار نمی تواند باشد و با وصفی که هرچند دیون لزوم ایفاء دارند اما در مثل مهریه قرار بر این نیست که عرفاً زوجه هنوز در زندگی استقرار نیافته و یا حتی پس از استقرار در مقام مطالبه مهریه برآید و قرار دادن این مهریه های سنگین نیز دلالت طبیعی بر مؤجل بودن پرداخت آن آن هم در اجلی به درازای یک عمر زندگانی دارد و این رویه عرفی نیز پرداخت مهریه را با قید فوریت خارج از دایره تبادر می نماید با این اضافه که خواهان می تواند نسبت به دیگر اموال خوانده ردیف یکم حتی اموال محصلّه وی در آینده اقدام استیفایی نماید موضوع انتقال پلاک موصوف از ناحیه خوانده ردیف اول به خوانده ردیف دوم با نعت صوری بودن و در جهت فرار از پرداخت مهریه قابل احراز به نظر نرسیده حکم به ردّ خواسته صادر و اعلام می دارد و به لحاظ عدم توجه دعوی به خوانده ردیف سوم قرار ردّ دعوی صادر و اعلام می شود رأی صادره پس از ابلاغ تا بیست روز قابل اعتراض وفق مقررات می باشد.
رئیس شعبه 41 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ موسوی

 

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی خانم س.غ. به طرفیت آقای ع.ن. به شرح دادخواست تجدیدنظر نسبت به دادنامه شماره 9200396 مورخ 8/7/92 شعبه 41 دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور قرار ردّ دادخواست تجدیدنظرخواهی است وارد و مؤثر نمی باشد زیرا وفق صفحه 69 پرونده اصلی مفاد دادنامه شماره 9200203ـ 28/3/92 در تاریخ 21/5/92 به آدرسی که تجدیدنظرخواه در دادخواست نخستین اعلام نموده بود ابلاغ گردیده مع الاسف وی در تاریخ 13/6/92 یعنی 23 روز پس از ابلاغ قانونی اقدام به تسلیم دادخواست تجدیدنظرخواهی نموده و مستند و مدرکی نیز دایر بر عدم پذیرش دادخواست خود توسط دفتر شعبه بدوی ارائه نداده است فلذا و با عنایت به جمیع محتویات پرونده دادنامه بدوی مطابق با موازین قانونی و با رعایت اصول دادرسی صادر گردیده و اعتراض موجه و ایراد مؤثری که موجبات نقض و بی اعتباری آن را فراهم آورد در این مرحله از دادرسی به عمل نیامده لذا ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی به استناد مقررات ماده 358 همان قانون دادنامه تجدیدنظر خواسته را عیناً تأیید و استوار می نماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 46 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
حمیدی راد ـ عاشورخانی