عنوان: دعوی الزام به تمکین علیه زوجه باکره

پیام: اگر زوجه باکره بوده و از حق حبس مقرر در قانون مدنی استفاده نماید، الزام وی به تمکین صحیح نمی باشد.


مستندات: ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی

شماره دادنامه قطعی :
۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۰۴۳۹
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۲/۰۳/۱۹
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خواهان الف.ت. فرزند ح. به طرفیت خوانده ع.ص. فرزند ج. به خواسته الزام به تمکین با توجه به تعیین وقت رسیدگی و وصول پرونده و بررسی جامع محتویات پرونده از جمله کپی سند نکاحیه رسمی به شماره ۱۲۱۸۸ تنظیمی در دفترخانه شماره ۲۰۶ حوزه ثبتی تهران به تاریخ ۸/۲/۱۳۹۰، وجود علقه دایم زوجیت بیـن طرفیــن محـرز بـوده با توجـه به اظهارات خواهان به شرح دادخواست و اینکه خوانده دفاع مؤثری که عدم تمکین وی از شوهرش را توجیه نماید ارائه ننموده است، لذا دادگاه به استناد مواد ۱۱۰۲ و ۱۱۱۴ قانون مدنی خوانده را به تمکین از خواهان در انجام وظایف زناشویی محکوم می نماید. رأی صادره حضوری است و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه ۲۵۶ دادگاه عمومی خانواده تهران ـ دژپسند

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی خانم ع.ص. نسبت به رأی موضوع دادنامه شماره ۱۳۸ـ ۸/۲/۹۲ صادره از شعبه ۲۵۶ دادگاه عمومی خانواده که بر الزام تجدیدنظرخواه به تمکین از همسرش اشعار دارد نظر به این که زوجه به موجب لایحه تقدیمی اعتراضیه خود اعلام داشته است  دوشیزه بوده و از حق حبس خود مقرر در ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی استفاده  می نماید و زوج در قبال ادعای تجدیدنظرخواه (زوجه) تکذیبی به عمل نیاورده ادعای تجدیدنظرخواه محمول بر صحت بوده و لذا در حالی که زوجه دوشیزه بوده و از حق حبس حسب مقرر در ماده ۱۰۸۵ استفاده می نماید الزام وی به تمکین به نظر صحیح  نمی باشد با نقض دادنامه بدوی حکم به رد دعوی خواهان اصلی صادر و اعلام می دارد. این حکم قطعی است.
رئیس شعبه ۴۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
معنوی ـ مدنی کرمانی