عنوان: دعوی الزام به تمکین علیه زوجه باکره

پیام: اگر زوجه باکره بوده و از حق حبس مقرر در قانون مدنی استفاده نماید، الزام وی به تمکین صحیح نمی باشد.


مستندات: ماده 1085 قانون مدنی

شماره دادنامه قطعی :
9209970224700439
تاریخ دادنامه قطعی :
1392/03/19
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خواهان الف.ت. فرزند ح. به طرفیت خوانده ع.ص. فرزند ج. به خواسته الزام به تمکین با توجه به تعیین وقت رسیدگی و وصول پرونده و بررسی جامع محتویات پرونده از جمله کپی سند نکاحیه رسمی به شماره 12188 تنظیمی در دفترخانه شماره 206 حوزه ثبتی تهران به تاریخ 8/2/1390، وجود علقه دایم زوجیت بیـن طرفیــن محـرز بـوده با توجـه به اظهارات خواهان به شرح دادخواست و اینکه خوانده دفاع مؤثری که عدم تمکین وی از شوهرش را توجیه نماید ارائه ننموده است، لذا دادگاه به استناد مواد 1102 و 1114 قانون مدنی خوانده را به تمکین از خواهان در انجام وظایف زناشویی محکوم می نماید. رأی صادره حضوری است و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه 256 دادگاه عمومی خانواده تهران ـ دژپسند

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی خانم ع.ص. نسبت به رأی موضوع دادنامه شماره 138ـ 8/2/92 صادره از شعبه 256 دادگاه عمومی خانواده که بر الزام تجدیدنظرخواه به تمکین از همسرش اشعار دارد نظر به این که زوجه به موجب لایحه تقدیمی اعتراضیه خود اعلام داشته است  دوشیزه بوده و از حق حبس خود مقرر در ماده 1085 قانون مدنی استفاده  می نماید و زوج در قبال ادعای تجدیدنظرخواه (زوجه) تکذیبی به عمل نیاورده ادعای تجدیدنظرخواه محمول بر صحت بوده و لذا در حالی که زوجه دوشیزه بوده و از حق حبس حسب مقرر در ماده 1085 استفاده می نماید الزام وی به تمکین به نظر صحیح  نمی باشد با نقض دادنامه بدوی حکم به رد دعوی خواهان اصلی صادر و اعلام می دارد. این حکم قطعی است.
رئیس شعبه 47 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
معنوی ـ مدنی کرمانی