عنوان: ذی سمت در دعوی حضانت

پیام: دعوای حضانت جد پدری در صورت زنده بودن پدر به لحاظ فقد سمت مسموع نیست.

شماره دادنامه قطعی :
9309970220200661
تاریخ دادنامه قطعی :
1393/04/17
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست آقای غ.ب. فرزند ج. به طرفیت خانم م.ن. به خواسته حضانت فرزند مشترک بنام های م. و م. 8 ساله و 9 ساله نظر به اینکه در پرونده کلاسه 1550 در خصوص حضانت دو فرزند مشترک فوق به موجب دادنامه شماره 1879 مورخ 21/11/92 حکم صادر گردیده و قطعیت نیافته است دادگاه مستنداً به ماده 84 و 89 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوی خواهان را صادر می نماید. رأی دادگاه ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محکمه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه 249 دادگاه خانواده 1 تهران ـ رستم زاده
رأی دادگاه
در خصوص دادخواست آقای غ.ب. به طرفیت خانم م.ن. به خواسته حضانت فرزندان مشترک بنام های م. و م. 8 و 9 ساله با توجه به اینکه در پرونده رفع ابهام گردیده و با توجه به اینکه قرار صادره نقض نگردیده این دادگاه مواجه با تکلیفی نیست جهت اتخاذ تصمیم به دادگاه محترم تجدیدنظر اعاده شود.
دادرس شعبه 249 دادگاه خانواده یک تهران ـ رستم زاده

 

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای غ.ب. از دادنامه شماره 9209970201901943 مورخ 30/11/92 شعبه محترم 249 دادگاه خانواده تهران که به موجب آن دعوی مطروحه از ناحیه مشارالیه به طرفیت تجدیدنظر خوانده خانم م.ن. به خواسته حضانت فرزندان مشترک بنام های م. و م. به ترتیب 8 و 9 ساله در پرونده کلاسه 9209980201901561 قرار ردّ دعوی تصدیر گردیده است ملاحظه می گردد مستند صدور قرار مذکور از ناحیه دادگاه محترم بدوی دادنامه شماره 1879 مورخ 21/11/92 است که هنوز قطعیت نیافته مادتین 84 و 89 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 21/1/79 در امور مدنی بوده که جهت رفع ابهام از اینکه سمت تجدیدنظرخواه در پرونده به لحاظ اینکه پدربزرگ م. و م. چه بوده با وصف اینکه پدر آنان زنده در قید حیات است که دادگاه طی تصمیم مورخ 2/4/93 ضمن تأیید در قید حیات بودن پدر نامبردگان، پرونده را اعاده نموده که دادگاه باملاحظه محتویات پرونده و اینکه به لحاظ عدم احراز سمت تجدیدنظرخواه دادگاه می بایست طبق ماده 2 از همان قانون نسبت به تعیین تکلیف پرونده اقدام می نمود لذا قرار موجه در پرونده به لحاظ عدم احراز سمت قانونی تجدیدنظرخواه به استناد ماده 2 از قانون مارالذکر قرار عدم استماع دعوی بوده لذا به استناد ماده 355 از همان قانون نتیجتاً قرار را تأیید و استوار می نماید قرار صادره به موجب ماده 365 از همان قانون قطعی است.
رییس شعبه 2 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
سیفی فردین ارژنگی ـ موسوی