رأی شماره 521 مورخ 9/12/1367

در مورد صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های انقلاب در رسیدگی به‌ جرائم علیه امنیت داخلی مملکت

 

‌ریاست معظم دیوان عالی کشور احتراماً به استحضار می‌رساند، آقای بازپرس دادسرای شهرستان بروجن به شرح نامه 1835-64.9.23 با ارسال آراء شعب 20 و چهار دیوان عالی‌کشور در اجرای قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب سال 1328 تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی نموده و اینک به شرح ذیل خلاصه‌جریان پرونده‌ها درج می‌گردد.

1 – پرونده 64.536 ک حسب گزارش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شهرستان لردکان عده‌ای از خوانین ضد انقلاب مبادرت به تشکیل جلسات علیه‌سپاه و ایجاد رعب و وحشت و قتل و غارت و توهین به مقامات قضایی و اداری و تشدید خرافات و بدعت‌گزاری در دین اسلامی می‌نمایند دادسرای‌انقلاب اسلامی شهر کرد به دادسرای عمومی بروجن پیشنهاد می‌نماید که موضوع در دادسرای عمومی رسیدگی شود دادسرای اخیرالذکر قرار عدم‌صلاحیت مورخ 64.3.18 به صلاحیت دادسرای انقلاب اسلامی شهر کرد صادر می‌کند شعبه 20 دیوان عالی کشور به شرح ذیل اظهار نظر می‌نماید: دادنامه 20.910 تاریخ رسیدگی 1364.5.10 رأی – با توجه به موارد اعلام شده از طرف اداره اطلاعات شهرستان لردکان چون اصولاً رسیدگی به این قبیل مسائل در صلاحیت دادسرای انقلاب‌اسلامی است بدین جهت به صلاحیت دادسرای انقلاب اسلامی محل وقوع جرم اظهار نظر می‌گردد.

2 – پرونده 535.64 ک به موجب گزارش شماره 11538.2449-64.1.15 آقای شیرمحمد خالوی و عده‌ای دیگر که از عوامل و نوکران امپریالیسم‌بوده و جلساتی برای یکی کردن مردم علیه سپاه پاسداران تشکیل می‌دهد و ایجاد رعب و وحشت و قتل و غارت و اعمال قدرت بین مردم می‌نمایند و‌توهین به مقامات قضایی و اداری و بدعت‌گزاری و تشدید خرافات می‌کنند دادسرای انقلاب اسلامی شهر کرد موضوع را در صلاحیت دادسرای عمومی‌شهرستان لردکان می‌داند و قرار عدم صلاحیت خود را صادر می‌نماید و آقای بازپرس دادسرای عمومی بروجن به اعتبار شایستگی دادسرای انقلاب‌قرار عدم صلاحیت خود را صادر می‌کند و به موافقت دادسرای عمومی می‌رسد و پرونده جهت حل اختلاف به شعبه 20 دیوان عالی کشور ارجاع‌می‌گردد و شعبه مذکور به موجب رأی شماره 20.823-64.4.29 چنین اظهار نظر می‌نماید: رأی – جرائم اعلام شده با فرض وقوع از جرائم مذکور در ماده واحده حدود صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب نیست تا دادسرای انقلاب صالح به‌رسیدگی باشد با تأیید نظر دادسرای انقلاب پرونده برای اظهار نظر قضایی به دادسرای عمومی بروجن ارسال می‌گردد.

3 – پرونده کلاسه 538.64 به موجب گزارش 11358.2451-64.1.15 سپاه پاسداران انقلاب اسلامی لردکان آقای علیخان موسوی که یکی از‌عوامل و نوکران امپریالیسم می‌باشد راهپیمایی و تظاهرات علیه ژاندارمری راه‌انداخته تشکیل جلسات برای یکی کردن مردم علیه سپاه داده ایجاد رعب‌و وحشت و قتل و غارت و توهین به مقامات قضایی و اداری و اعمال قدرت بین مردم می‌کند و تشدید خرافات و بدعت‌گزاری در اسلام و غیره‌می‌نماید دادسرای انقلاب شهر کرد قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار صلاحیت دادسرای عمومی لردکان صادر می‌نماید آقای بازپرس دادسرای‌عمومی بروجن به اعتبار صلاحیت دادسرای انقلاب قرار عدم صلاحیت صادر و به موافقت آقای دادستان عمومی می‌رسد و جهت حل اختلاف پرونده‌به شعبه 4 دیوان عالی کشور ارجاع و به موجب دادنامه 4.492-64.7.30 چنین رأی می‌دهد: رأی – با توجه به صلاحیت عام دادسرای عمومی با تأیید نظریه دادسرای انقلاب به شایستگی صلاحیت دادسرای عمومی حل اختلاف می‌نماید. و بنا به مراتب به شرح ذیل اظهار نظر می‌نماید: نظریه – همانطور که ملاحظه می‌فرمایید اتهامات عنوان شده در هر سه پرونده از نوع مشابه می‌باشد و رأی شماره 4.492-64.7.30 شعبه چهارم‌دیوان عالی کشور مغایر رأی شماره 910-20-64.5.10 شعبه بیستم دیوان عالی کشور است و در دو موضوع مشابه آراء متهافت صادر گشته است و‌به استناد قانون وحدت رویه مصوب سال 1328 تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور اتخاذ رویه واحد دارد.

‌معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری

‌به تاریخ روز سه شنبه 1367.12.9 جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی‌رییس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و‌حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی‌نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر “‌بسمه تعالی: جرائم اعلام شده عبارت است دسته‌بندی و تشکیل جلسات جهت قتل و غارت و ایجاد رعب‌و وحشت بین مردم و علیه سپاه و ژاندارمری که این قبیل جرایم اقدام علیه امنیت داخلی کشور است و رسیدگی به آن به استناد بند یک قانون حدود‌صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب مصوب اردیبهشت 1362 در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی است لذا رأی شماره: 20.910 مورخ 64.5.10‌شعبه بیستم دیوان عالی کشور که بر همین اساس صادر شده مورد تأیید است.” مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:

‌رأی شماره 521-1367.12.9

‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور

‌جرائمی که اعلام شده عنواناً در ارتباط با امنیت داخلی جمهوری اسلامی ایران موضوع بند یک ماده واحده قانون حدود و صلاحیت دادسراها و‌دادگاههای انقلاب مصوب اردیبهشت ماه 1362 می‌باشد که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادسرای انقلاب است بنابراین رأی شماره20.823-64.4.29 شعبه 20 دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه‌قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.