رأی وحدت رویه شماره 1189 مورخ 30/3/1336

رأی وحدت رویه لواط با اناث و هتک ناموس

شعبه 5 عقیده داشته که لواط موقعی صادق و بر ماده (207) قانون مجازات عمومی منطبق است که با جنس ذکور انجام شود و در مورد اناث لواط صادق نیست در صورتی که شعبه 2 معتقد بوده که عمل مزبور با ماده مذکور انطباق دارد هیأت عمومی در تصمیم شماره 1189 مورخ 30/3/1336 چنین اظهارنظر کرده است:

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور

(منظور از عبارت عمل منافی عفت غیر از هتک ناموس مذکور در ماده (208) قانون مجازات عمومی این است که با مجنی علیها اعمال منافی عفت غیر از مواقعه انجام شده باشد والا ارتکاب مواقعه به عنف با زن یا دختر بدون رابطه زوجیت (اعم از قبل و دبر) هتک ناموس بوده و مشمول فراز اول بند «الف» ماده (207) قانون مجازات عمومی خواهد بود بدون این که استناد به شق (7) ماده مذکوره که اختصاص به جنس مذکوره دارد لازم باشد بنابراین حکم شعبه 2 دیوان عالی کشور بر ابرام حکم دادگاه جنایی از حیث تطبیق عمل به ماده (207) قانون مجازات عمومی بالنتیجه صحیح است).