رأی وحدت رویه شماره 1798 مورخ 16/11/1331

رأی وحدت رویه اداره ترکه متوفی توسط دادگاه بخش

خلاصه گزارش پرونده: اداره تصفیه امور ورشکستگی تهران راجع به لزوم یا عدم لزوم صدور حکم ورشکستگی طبق ماده 274 قانون امور حسبی در مورد تصفیه ترکه تاجر متوفی نظر هیأت عمومی دیوان عالی کشور را خواسته است. موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و چنین رأی داده اند:

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور

اداره ترکه طبق ماده (162) قانون امور حسبی از امور راجع به ترکه است و به موجب ماده (163) قانون مزبور با دادگاه بخش آخرین اقامتگاه متوفی در ایران می‌باشد و موافق ماده (327) آن قانون همین که معلوم نباشد متوفی دارای وارث است دادگاه بخش به تقاضای دادستان یا اشخاص ذی‌نفع اقدام به تعیین مدیر ترکه می‌نماید اعم از این که متوفی بازرگان یا غیربازرگان بوده باشد و لزوم رعایت مقررات مربوط به تصفیه امور ورشکسته در مورد اداره ترکه متوفی حسب اشعار ماده (274) با لحاظ ماده (332) قانون مذکور مستلزم صدور حکم ورشکستگی نسبت به متوفی نخواهد بود.