رأی وحدت رویه شماره 224 مورخ 27/7/1323  

رأی وحدت رویه مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران

خلاصه گزارش پرونده: نسبت به صغار مرحوم…. که محل اقامت اصلی او همدان بوده و در بیجار از توابع همدان علاقه ملکی و در کنگاور که سمت ریاست اداره…آنجا را داشته فوت شده بدواً دادگاه شهرستان کرمانشاه در نصب قیم برای صغار متوفی اقدام نموده، پس از آن به مناسبت اظهار برادر متوفی که محل اقامت اصلی متوفی و صغار او در همدان بوده و در بیجار از توابع همدان ملک داشته دادگاه شهرستان همدان نیز در قضیه دخالت نموده و برای رفع اختلاف بین دو دادگاه شهرستان امر به دادگاه استان پنجم ارجاع گردیده و دو دادرس آن دادگاه دو نظر مختلف اظهار نموده اند: یک نظر این است که بموجب ماده 48 قانون امور حسبی دادگاه اقامتگاه صغیر برای تعیین قیم صالح است و نظر دیگر این است که متوفی (پدر صغیر )رئیس اداره…کنگاور بوده و با اطفال خویش در آنجا اقامت داشته و طبق مواد 1002 و1006 و 1007 قانون مدنی محل مزبور اقامتگاه متوفی و صغار او شناخته می شود. آقای دادستان کل به استناد ماده 34 قانون امور حسبی نظر هیأت عمومی دیوان عالی کشور را خواسته اند و هیأت عمومی دیوان عالی کشور چنین اظهار نظر نموده اند:

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور

بر طبق ماده (48) قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می‌باشد بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از این که اقامتگاه پدر صغیر که فوت شده در آن جا بوده یا نبوده است.