رأی وحدت رویه شماره 603 مورخ 4/3/1343

رأی وحدت رویه در مورد بدیل رتبه اداری لیسانسیه های قضائی دانشکده حقوق

شعبه هفتم دیوان عالی کشور در موضوع تبدیل رتبه کارمندان اداری وزارت دادگستری به قضائی و در استنباط از تبصره 4 اصلاحی قانونی اصلاح بعضی از مواد قانون تشکیلات دادگستری مصوب اسفند ماه 1338 رویه های مختلفی اتخاذ نموده است. به طوری که شعبه مذکور در یک مورد تبصره مذکور را ناقض تبصره 14 ماده 1 قانون متمم سازمان دادگستری مصوب 1335 دانسته وتبدیل رتبه را قبول کرده ولی در مورد مشابه دیگر آن را رد نموده است. در هر دو مورد آراء صادر شده در دادگاه تجدید نظر تأیید شده است. موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و چنین رأی داده اند:

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور

تبصره 4 اصلاحی قانون اصلاح بعضی از مواد قانون تشکیلات دادگستری مصوب اسفند ماه 1338 ناظر به تبدیل رتبه اداری لیسانسیه های قضایی دانشکده حقوق است که در سال 1330 در وزارت دادگستری مشغول خدمت نبوده و نمی‌توانسته‌اند از مزیت مذکور در تبصره 4 قانون متمم سازمان وزارت دادگستری مصوب سال 1335 استفاده نمایند و چون اجرای مفاد آن با اجرای حکم تبصره اخیرالذکر درباره لیسانسیه‌های حقوق و دانشکده معقول و منقول و فارغ التحصیلان کلاس قضائی که در سال 1330 در وزارت دادگستری مشغول خدمت بوده‌اند تباین و تهافتی ندارد تبصره اخیر الذکر به قوت خود باقی بوده و نسخ نشده و نتیجه حکم مورخ 18/4/41 به کلاسه 15/767 شعبه هفتم دیوان عالی کشور که در مرحله تجدید نظر نیز تایید شده صحیحاً صادر گردیده و خالی از اشکال است.