عنوان: رابطه اعمال حق حبس زوجه و تقاضای ازدواج مجدد زوج

پیام: اعمال حق حبس از ناحیه زوجه نوعاً مجوزی برای ازدواج مجدد زوج محسوب نمی گردد.

شماره دادنامه قطعی :
9209970222400368
تاریخ دادنامه قطعی :
1392/03/06
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست آقای س. م. با وکالت خـانـم س. ب. به طرفیت خانم م. ع. به خواسته صدور ازدواج مجدد با تـوجـه به مجموع محتویات پرونده و توضیحات وکیل خواهان حسب صورت جلسـه مــورخ 15/12/1391و با لحـاظ اینکه به دلالت اظهارات وکیل خواهان خواسته مطروحـه مسبـوق به اخذ حکم الزام به تمکین نمی باشد و کیفیت زندگی زوجین با اعمال حق حبس از ناحیه زوجه نوعاً مجوزی برای ازدواج مجدد زوج محسوب نمی گردد. دادگاه دعوی مطروحه را فاقد ادله قانونی تشخیص و مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه 232 دادگاه عمومی خانواده تهران ـ جهانیان

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای س.م. به طرفیت خـانـم م. ع. نسبـت به دادنامه شماره 1666مورخ15/12/1391 شعبه محترم 232دادگـاه عمـومی حقـوقی در پـرونده کلاسه 1311مبنی بر صدور حکم بر بطلان دعوی تجویز ازدواج مجدد وارد نمی باشد زیرا با توجه به محتویات پرونده و امعان نظر در اوراق و مندرجات آن مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی و لوایح دفاعیه طرفین مدلول دادنامه تجدیدنظر خواسته رأی صادرشده دادگاه بدوی بر اساس مستندات موجود در پرونده صادر گردیده است و با عنایت به اینکه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجهی که موجبات نقض دادنامه اعتراض شده را فراهم آورد ابراز ننموده است لذا این دادگاه با عنایت به مراتب مذکور ضمن رد دادخواست تجدیدنظرخواهی رأی صادرشده دادگاه بدوی را با استناد به مواد 358و 365 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی تأیید می نماید.
رئیس شعبه 24 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
مرادی هرندی ـ روحانی