عنوان: رابطه تمکین و بزه ترک انفاق

پیام: ارائه حکم الزام به تمکین زوجه مانع از تحقق بزه ترک انفاق است.


مستندات: ماده 53 قانون حمایت خانواده 1391

شماره دادنامه قطعی :
9309970222100629
تاریخ دادنامه قطعی :
1393/06/29
گروه رأی:
کیفری

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای الف.ع. دایر بر ترک نفقه موضوع شکایت خانم ز.ل. با وکالت خانم الف.ز. توضیح داده است برابر سند نکاحیه شماره 11729 مورخ 05/02/1391 دفتر ازدواج رسمی … شهرری متهم که همسر قانونی و دائمی من می باشد علی رغم تمکین از پرداخت نفقه امتناع می ورزد و اقدام به اخراج از منزل نموده است و جهت اثبات ادعایش به شهادت والدین و خواهر خود استناد نموده است که برابر مودای اظهارات نامبردگان متهم دارای سوء رفتار بوده و با اخراج وی از منزل مشترک از پرداخت نفقه خودداری می نماید و متهم نیز منکر اخراج وی گردیده است و اظهار داشته است پس از مشاجره لفظی خودش از منزل مشترک خارج و به منزل پدری –‎- دارد و اظهارات شهود تعرفه شده از جانب مشارالیه عمدتاً راجع به اتفاقات پس از خروج وی از منزل می باشد که جهت مصالحه به منزل پدر شاکیه مراجعه نمودند که از بازگشتن امتناع نموده است. و از طرف دیگر موضوع از وسایل داخل خانواده محسوب می گردد که اظهارات اعضای خانواده در حدود اداره قضایی مؤثر و مفید می باشد، لذا با عنایت به محتویات پرونده و شکایت شاکی و تحقیقات انجام شده و اظهارات مطلعین نحوه اظهارات و مدافعات متهم و با توجه به کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب  ناحیه 14 تهران و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده دادگاه بزهکاری وی را محرز و مسلم دانسته و مستنداً به ماده 53 قانون حمایت خانواده 1391 ناظر به ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 با رعایت بند پ ماده 38 و لحاظ ماده 37 قانون اخیرالذکر به لحاظ و اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتکاب جرم با یک درجه نامبرده را به نود و یک روز حبس محکوم می نماید. رأی صادره راجع به اتهام دیگر وی دایر بر توهین نظر به این که دلیلی بر ارتکاب بزه ارائه نگردیده است و بر اساس اصل کلی برائت به استناد بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم بر برائت نامبرده صادر و اعلام می گردد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه 1128 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ صفوی

مطلب مرتبط :  شرط پرداخت نفقه

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص اعتراض آقای م.ل. به وکالت از آقای الف.ع. نسبت به دادنامه شماره 900066  مورخه 06/20/92 صادره از شعبه 1128 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب ان مشارالیه به اتهام ترک نفقه همسر به 91 روز حبس محکوم گردیده است؛ با ملاحظه محتویات پرونده و لایحه اعتراضیه تجدیدنظرخواه و دادنامه قطعی ارائه شده از ناحیه ایشان صادره از شعبه 26 تجدیدنظر استان تهران که به موجب آن حکم به تمکین زوجه (تجدیدنظرخوانده) به زوج (تجدیدنظرخواه) صادر گردیده است و با عدم تمکین جنبه کیفری ترک انفاق مطابق ماده 642 قانون مجازات اسلامی منتفی است. لذا دادگاه مستنداً به بند یک ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده 642 مرقوم و اصل برائت با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته رأی بر برائت آقای الف.ع. از اتهام ترک انفاق صادر می نماید. رأی صادره  قطعی است.
رئیس شعبه 21 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
تولیت ـ پورعرب