عنوان: رابطه میان بذل کلیه‌ی حقوق مالی زوجه و اسقاط نفقه ایام عده

پیام: بذل کلیه ی حقوق مالی توسط زوجه، تأثیری در اسقاط نفقه ی ایام عده طلاق ندارد.

شماره دادنامه قطعی :
9209970222602169
تاریخ دادنامه قطعی :
1392/12/19
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای ح.خ. به طرفیت م.م. به خواسته تقاضای صدور گواهی عدم سازش با توجه به کپی مصدق عقدنامه رسمی به شماره 3534 مورخ 21/03/1388 صادره از دفترخانه ازدواج شماره . . . حوزه ثبت تهران علقه زوجیت فی مابین طرفین با مهریه مقرر در عقدنامه برای دادگاه محرز و مسلم است نظر به اینکه خواهان اصرار در وقوع امر طلاق را داشته در جهت اصلاح ذات البین قرار اصلاح به امر داوری صادر که سعی دادگاه و داوران انتخابی مثمر ثمر واقع نگردیده لذا مستنداً به ماده 1133 قانون مدنی و حدیث شریف نبوی » الطلاق بید من اخذ بالساق « و ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 21/8/71 مجمع تشخیص مصلحت نظام زوجه ضمن اقرارنامه شماره مضمون کلیه حق وحقوق خود را بذل کرده است و زوج بابت نفقه ایام عده ماهیانه پانصد هزار تومان به زوجه پرداخت نماید از سوی زوج گواهی عدم امکان سازش صادر و اعلام می گردد و چنانچه گواهی صادره ظرف مدت سه ماه پس از قطعیت به دفتر ثبت طلاق تسلیم نشود از اعتبار ساقط خواهد بود نوع طلاق رجعی است و رعایت تبصره 4 ماده واحده فوق الذکر الزامی است رأی صادره حضوری محسوب و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه 285 دادگاه عمومی خانواده تهران ـ گنجی

 

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم م.م. به طرفیت آقای ح.خ. از دادنامه شماره 9201804-23/10/92 شعبه 285 دادگاه خانواده تهران که به موجب آن گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق از نوع رجعی به شرح توضیحات داده شده در دادنامه مارالذکر و نیز بذل کلیه حق وحقوق مالی شرعی و قانونی اعم از نفقه و اجرت المثل و غیره را به همسر دائمی خود (تجدیدنظر خوانده مزبور) بخشیده که در دفترخانه . . . ـ 20/6/90 بدان اعتراف نموده صادر گردیده است وارد نمی باشد زیرا رأی بر اساس مقررات و موازین قانونی صادرشده و ایرادی از حیث ماهوی یا شکلی به آن وارد نیست و استدلال محکمه محترم بدوی و نیز مستندات آن صحیح می باشد و تجدیدنظرخواه دلیل یا دلایلی که موجبات نقض و یا بی اعتباری دادنامه را فراهم نماید ارائه ننموده لذا بنا به مراتب دادگاه مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی 21/1/79 ضمن ردّ اعتراض معترض دادنامه معترض ٌعنه را عیناً تأیید می نماید رأی دادگاه به موجب مواد 397 و368 قانون فوق الذکر ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل فرجام خواهی در دیوان عالی محترم کشور است.
رئیس شعبه 26 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
احمدی ـ ارژنگی