عنوان: سپردن حضانت طفل به مادر

پیام: در صورت اثبات رفتار نامناسب پدر و احراز مصلحت طفل در زندگی با مادر، دادگاه حق حضانت را از پدر سلب و به مادر واگذار می کند.


مستندات: ماده واحده قانون اصلاح ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی ۱۳۸۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام ـ ماده ۱۳ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱

شماره دادنامه قطعی :
۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۵۰۰۴۸۹
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۲/۰۴/۰۱
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

در این پرونده خانم ن.الف. فرزند غ. با وکالت آقای ع.م.ی. دادخواستی به طرفیت آقای م.الف. فرزند ح. به خواسته سلب حضانت فرزند مشترک پسر ۷ ساله و نیز دستور موقت تقدیم و به موجب آن توضیح می دهد که » فرزند موکله اینجانب به نام م. هفت سال سن دارد و به لحاظ مصلحت فرزند و این که ۱ـ سلامت طفل در خطر است ۲ـ تنها ماندن طولانی در منزل به لحاظ اشتغال پدر ۳ـ عدم مراقبت و نگهداری پدر ۴ـ تمایل فرزند به زندگی نزد مادر ۵ـ عدم اجازه ملاقات با مادر از طرف پدر، تقاضا دارم حضانت طفل طبق تبصره الحاقی به ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی به موکله واگذار گردد « خوانده دعوی طی لایحه ای مفصل با بیان علل و چگونگی بروز اختلاف خانواگی و شدت وخامت آن و تجزیه و تحلیل ادعای خواهان و تکذیب موارد گفته شده، نسبت به واگذاری حضانت به مادر مخالفت نموده است ماحصل تحقیقات دادگاه در مورد شغل و ساعات کار شبانه روزی پدر و پاسخ های او به شرح منعکس در صورت جلسه مورخه ۲۹/۹/۹۱ دادگاه این گونه است که خوانده (پدر) معلم ریاضی در مقطع متوسطه هنرستان است و در روزهای شنبه و یکشنبه و چهارشنبه از ساعت ۸ تا ۱۴ و در روزهای سه شنبه و چهارشنبه نیز در شیفت عصر به طور معمول در امر تدریس اشتغال دارد و با کودک محزون که هم اکنون در کلاس دوم ابتدایی تحصیل می نماید تنها زندگی می کنند دادگاه با درک اختلاف موجود فی مابین والدین و شخصیت آنان و شرایط متأثر از آن و حاکم زندگی کودک و نیازمندی های او و به منظور نیل به تشخیص درست، نظر تخصصی واحد مشاوره روانشناسی را در زمینه تعیین مصلحت کودک جویا می گردد که ارزیابی واحد مشاوره طی پاسخ کتبی مضبوط در پرونده این گونه است » با پدر و مادر و فرزند مصاحبه شد ـ فرزند ارتباط عاطفی عمیقی با مادر دارد و تمایل زیادی به زندگی با مادر دارد ـ لذا با توجه به رابطه عاطفی مادر و فرزند ویژگی های پدر و مادر به صلاح فرزند است نزد مادر زندگی کند تا در آرامش روحی به سر برد« دادگاه با توجه به محتویات پرونده و احراز رابطه زوجیت و پدر و مادری طرفین نسبت به طفل مذکور و در نظر گرفتن ملاحظات اخلاقی، عاطفی و اجتماعی و نیز جنبه های شخصی و کودکانه طفل و تأثیر بسزای آرامش روحی در تکوین و تکمیل شخصیت طفل و ضرورت مبرمی که احساس می شود، مصلحت کودک را زندگی در نزد مادر و تحت حضانت او تشخیص می دهد فلذا با پذیرش دعوی خواهان به استناد تبصره الحاقی به ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی و ماده ۱۳ قانون حمایت از خانواده حکم به حضانت مادر (خواهان) نسبت به فرزند مشترک پسر به نام م. صادر و اعلام می نماید و در خصوص آن قسمت از خواسته خواهان مبنی بر صدور دستور موقت حضانت فرزند مشترک، نظر به این که وکیل خواهان متعاقباً طی لایحه تقدیمی مضبوط در پرونده به شماره ۹۰۸ ـ ۱۶/۹/۹۱ آن را مسترد نموده است فلذا با مدرک بند الف ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار ابطال درخواست فوق صادر و اعلام می گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه ۲۴۲ مجتمع دادگاه عمومی خانواده تهران ـ نوربخش

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.الف. به طرفیت خانم ن.الف. با وکالت آقای ع.م.ی. از دادنامه شماره ۳۰۱۹۶۸ مورخه ۱/۱۲/۱۳۹۱ شعبه محترم ۲۴۲ دادگاه خانواده تهران که به موجب آن حکم به حضانت فرزند مشترکشان م. متولد ۱۰/۱/۱۳۸۴ شمسی توسط مادر در پرونده کلاسه ۲۴۲/۹۱/۱۱۹۹ با لحاظ تبصره ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی، موضوع ماده واحده قانون اصلاح ماده ۱۱۶۹ قانون مصوب ۸/۹/۱۳۸۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام صادر گردیده وارد نمی باشد زیرا رأی بر اساس مقررات و موازین قانونی صادر شده و ایرادی از حیث ماهوی یا شکلی به آن وارد نیست و استدلال محکمه محترم بدوی و نیز مستندات آن صحیح می باشد و تجدیدنظرخواه دلیل یا دلایلی که موجبات نقض و یا بی اعتباری دادنامه را فراهم نماید ارائه ننموده لذا بنا به مراتب دادگاه مستندا” به قسمت اخیر ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقـلاب در امــور مـدنی مصوب ۲۱/۱/۷۹ ضمن رد اعــتراض معـــترض دادنامه معترض عنه را عینا” تأیید می نماید. رأی دادگاه به موجب ماده ۳۶۵ قانون فوق الذکر قطعی است.
رئیس شعبه ۴۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
اصلانی ـ نحوی