عنوان: شرایط اثبات نشوز

پیام: صدور حکم الزام به تمکین بر اثبات نشوز زوجه، کفایت نمی کند و باید در خصوص آن اجرائیه صادر شود.

شماره دادنامه قطعی :
9309970224701419
تاریخ دادنامه قطعی :
1393/08/25
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

دادخواست آقای الف.الف. فرزند ج. به طرفیت همسرش خانم ف.خ. با وکالت آقای ح.ب. از خوانده به خواسته الزام به تمکین ملخّص اظهارات زوج این است که همسرم از 1/1/93 بدون عذر شرعی منزل مشترک را ترک نموده است ملخّص دفاع وکیل زوجه این است که زوج در تاریخ مذکور زوجه را از منزل بیرون رانده است دادگاه با احراز رابطه زوجیت و نظر به اینکه ثمره و نتیجه علقه زوجیت اظهار اطاعت زوجه از زوج و تلاش در راستای تحکیم مبانی خانواده است و خوانده دلیلی که ترک زندگی مشترک ناظر به تعذر قانونی و شرعی باشد ارائه نکرده است دعوی خواهان ثابت تشخیص و مستنداً به مواد 1103 و 1104 و 1105 و 1114 قانون مدنی حکم به الزام زوجه به تمکین از زوج و ایفای وظایف زناشویی صادر و اعلام می شود زوجین مکلّف به حُسن معاشرت با یکدیگر هستند رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبة 277 دادگاه عمومی خانوادة تهران – احمدی نژاد

 

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی خانم ف.خ. با وکالت آقای ح.ب. به‬طرفیت آقای الف.الف. نسبت به رأی موضوع دادنامه شماره 1029- 17/6/93 صادره از شعبه 277 دادگاه عمومی خانواده که بر الزام تجدیدنظرخواه به تمکین از همسرش، اشعار دارد وارد نیست زیرا رأی تجدیدنظرخواسته موافق موازین قانونی و با رعایت اصول و قواعد دادرسی صادر گردیده و ایراد اساسی متوجه آن نمی باشد تجدیدنظرخواه نیز در این مرحله مطلب قابل توجهی عنوان نکرده لذا به‬استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی رأی تجدیدنظرخواسته تأیید می گردد این رأی کافی برای اثبات نشوز زن نمی باشد بلکه زوج باید نسبت به این حکم اجرائیه صادر نماید تا عملاً هم معلوم گردد زوجه تمکین خواهد نمود یا خیر به علاوه اثر این حکم نسبت به آینده است و به گذشته اثری ندارد چنانچه زوجه مدعی عدم پرداخت نفقه در گذشته است می تواند از دادگاه مطالبه نماید این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 47 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه
معنوی – مدنی کرمانی