عنوان: شرایط استناد به حق حبس در نکاح

پیام: هرگاه در عقد نکاح، مهریه عندالاستطاعه قید شود، مهریه حال و منجز نیست بنابراین زوجه حق حبس ندارد.


مستندات: ماده 1114 قانون مدنی

شماره دادنامه قطعی :
9209970222401360
تاریخ دادنامه قطعی :
1392/08/19
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی ف.ن. به طرفیت س.د. با وکالت الف.ک. مبنی بر تمکین دادگاه با عنایت به مستنـدات ابــرازی نظـر به اینکه وفق مقررات شرعی و قانونی زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع نماید لذا با توجه به اینکه وکیل خوانده دفاع نموده موکل از حق حبس خود استفاده می کند و قبل از دریافت مهریه حاضر به تمکین نمی باشد دعوی خواهان را غیروارد تشخیص مستنداً به ماده 1085 قانون مدنی حکم بر رد دعوی خواهان صادر و اعلام می دارد. رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه 3 دادگستری شهرستان بهارستان ـ عباسی

 

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ف.ن. به طرفیت س.د. نسبت به دادنامه شماره 01789 مورخ 25/11/1391 شعبه محترم سوم دادگاه عمومی بهارستان در پرونده کلاسه 0118 مبنی بر صدور حکم رد دعوی الزام زوجه به تمکین وارد است زیرا با توجه به محتویات پرونده و ملاحظه لوایح طرفین رأی صادره دادگاه بدوی مطابق مستندات و مقررات مربوطه صادر نگردیده است زیرا اولاً ـ مهریه زوجه در عقدنامه استنادی عندالاسطاعت شرط گردیده است و لذا با دین زوج به مهریه با توجه به شرط مذکور منجز و حال نمی باشد، ثانیاً ـ زوجه هنگامی می تواند از حق حبس مندرج از ماده قانونی مذکور استفاده کند که مهریه او در عقدنامه حال باشد، این دادگاه با عنایت به مراتب مذکور به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی رأی صادره دادگاه بدوی را نقض کرده و به استناد ماده 1114 قانون مدنی حکم به محکومیت زوجه به زندگی مشترک و تمکین در حق زوج صادر می نماید، لازم به توضیح است اجرای رأی صادره منوط است به تهیه منزل مناسب و امکانات زندگی توسط زوج و سپس زوجه در معییت دو نفر از مأمورین واحد مددکار اجتماعی در منزل تهیه شده اسکان داده شود. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 24 تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
مرادی هرندی ـ روحانی