عنوان: شرایط اعمال حق حبس توسط زوجه

پیام: صرف اظهار زوجه به آمادگی تمکین و پرداخت بخشی از مهریه، موجب اسقاط حق حبس زوجه نخواهد بود.


مستندات: ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی

شماره دادنامه قطعی :
۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۰۲۰۸
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۲/۰۲/۱۷
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای م.ه. به طرفیت خانم ف.س. به خواسته الزام خوانده به تمکین و انجام وظایف زوجیت با توجه به محتویات پرونده و ملاحظه تصویر مصدق سند نکاحیه صادره از دفتر رسمی ثبت ازدواج و احراز رابطه زوجیت بین طرفین دعوی و آمادگی زوج در مورد پرداخت نفقه همسرش و با عنایت به عدم ارائه دلیل موجهی از جانب زوجه بر عدم تمکین از شوهرش و سایر قراین و امارات موجود در پرونده دادگاه خواسته خواهان را وارد تشخیص و مستنداً به مواد ۱۱۰۲ و ۱۱۱۴ قانون مدنی خوانده را به تمکین از خواهان در انجام وظایف خاص زناشویی محکوم می دارد، اجرای حکم منوط به تهیه منزل مناسب برای زوجه می باشد. رأی صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد .
رئیس شعبه ۲۸۴ دادگاه خانواده تهران ـ حمیدی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی ف.س. به طرفیت م.ه. نسبت به دادنامه شماره ۱۶۹۲ مورخ ۶/۱۲/۹۱ در پرونده کلاسه ۹۱/۲۸۴/۱۲۴۹ صادره از شعبه ۲۸۴ دادگاه عمومی حقوقی (خانواده) تهران که به موجب آن حکم به الزام تمکین زوجه از زوج صادر گردیده، تجدیدنظرخواه بیان داشت که زوج فقط ۲۲ عدد سکه را به من پرداخت نموده و اینجانب باکره غیر مدخوله هستم تا تمام مهریه را اینجانب دریافت ننمایم از تمکین امتناع و از حق حبس خود استفاده نمایم، تجدیدنظرخوانده بیان داشت که پنجاه عدد مهریه را مطالبه نموده و زوجه صراحتاً بیان داشت که حاضر به تمکین هستند و تمایل به آغاز مشترک و در همان مجلس از حق حبس خود عدول نموده و این حق ساقط گردیده نظر به ملاحظه اظهارات طرفین آنچه که از ماده ۱۰۸۵ قانون استنباط می گردد. با توجه به اقرار طرفین به اینکه تجدیدنظرخواه باکره بوده که ملاک اسقاط حق حبس تمکین تام زوجه بوده در حالی که تمکین تام تحقق نیافته و دومین عامل اسقاط حق حبس پرداخت مهریه می باشد و پرداخت میزان از مهریه به معنای پرداخت کل مهریه نمی باشد، لذا عامل دوم اسقاط حق حبس با توجه به عدم پرداخت مهریه تحقق نیافته و اینکه صرف ادعای زوجه بر حاضر بودن به تمکین منهای دو عامل فوق به معنای اسقاط حق حبس نخواهد بود لذا اعتراض تجدیدنظرخواهی را وارد دانسته مستنداً به قانون ۱۰۸۵ قانون مدنی و ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه فوق الذکر حکم به رد دعوی خواهان بدوی تجدیدنظرخوانده صادر و اعلام می گردد. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۴۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
خالقی ـ نجفی