عنوان: شرایط تجویز ازدواج مجدد

پیام: در تجویز ازدواج مجدد، تمکن مالی زوج شرط است ولی درصورتی که زن ناشزه باشد، این اجازه به او داده خواهد شد ولو اینکه امکانات مالی نداشته باشد.


مستندات: بند سوم از ماده 16 قانون حمایت خانواده مصوب 1353

شماره دادنامه قطعی :
9309970222400666
تاریخ دادنامه قطعی :
1393/04/23
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست آقای الف.ک. فرزند پ. با وکالت آقای م.الف. به طرفیت خانم م.ص. فرزند الف. به خواسته تجویز ازدواج مجدد، با توجه به جامع محتویات پرونده و اظهارات طرفین و با عنایت به اینکه خواهان حقوق مالی همسر اول را نپرداخته است و توانایی وی برای اداره دو زندگی محرز نیست بلکه عدم توانایی وی محرز است لذا دادگاه دعوای خواهان را وارد ندانسته و مستنداً به ماده 1257 قانون مدنی دعوی وی را ردّ می نماید. این رأی حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 263 دادگاه عمومی خانواده تهران ـ حیدری

 

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی الف.ک. با وکالت م.الف. به طرفیت م.ص. نسبت به دادنامه شماره 0329 مورخ 19/3/1393 شعبه محترم 263 دادگاه عمومی تهران در پرونده کلاسه 01648 مبنی بر صدور حکم به ردّ دعوی تجویز ازدواج مجدد وارد است زیرا با توجه به محتویات پرونده و ملاحظه لوایح طرفین رأی صادره دادگاه بدوی مطابق مستندات موجود در پرونده صادر نگردیده است زیرا اولاً زوجه بر اساس رأی شماره 0486 مورخه 3/4/1391 شعبه 263 دادگاه عمومی تهران محکوم به تمکین گردیده و ناشزه شناخته شده است ثانیاً مطابق بند سوم از ماده 16 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 در صورتی ثبوت نشوز زوجه استحقاق ازدواج مجدد را دارد لذا این دادگاه با عنایت به مراتب مذکور به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی حکم صادره دادگاه بدوی را نقض کرده و به استناد بند سوم از ماده 16 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 حکم به تجویز ازدواج مجدد برای زوج صادر می نماید این رأی قطعی است.
رییس شعبه 24 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
مرادی هرندی ـ روحانی