عنوان: شرایط تجویز ازدواج مجدد

پیام: آنچه در ازدواج مجدد شرط است احراز دو شرط نشوز زوجه و توانایی زوج به اداره دو خانوار است.


مستندات: ماده 17 از قانون حمایت خانواده

شماره دادنامه قطعی :
9209970224000336
تاریخ دادنامه قطعی :
1392/03/07
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای ع.ق. و با وکالت ب. به طرفیت خانم ج.ل. با وکالت بعدی آقای ر.س. به خواسته صدور گواهی اجازه ازدواج مجدد که به شرح متن دادخواست این گونه ادعا می نماید که زوجه محترم علی رغم اقدام در خصوص مطالبه مهریه و ایصال بخشی از آن تاکنون از اداء وظایف زوجیت (تمکین عام و خاص) خودداری می نماید و به موجب دادنامه 890238 محکوم به تمکین شده است مع الأسف مشارٌالیها کماکان ناشزه است دادگاه بنا به جهات و دلایل ذیل دعوی خواهان را وارد نمی داند اولاً برحسب ماده 17 از قانون حمایت خانواده صدور چنین مجوزی مستلزم احراز توانایی مالی و اجرای عدالت اوست و مستفاد از محتویات پرونده و توضیحات وکیل خواهان در پاسخ به پرسش دادگاه به شرح منعکس در صورت جلسه مورخ 28/8/91 دادگاه ؛ ملائت و توانایی مالی زوج در اختیار نمودن همسر دوم محرز نمی باشد ثانیاً برخلاف ادعای وکیل خواهان نشوز زن به واسطه عدم پیگیری زوج جهت اجرای دادنامه تمکین و ایضاً وظیفه حسن سلوک و رفتار زوج در قبال تکلیف تمکین زوجه (مورد ملاحظه دادنامه استنادی) به واسطه محکومیت متعاقب زوج به ارتکاب بزه افتراء نسبت به همسرش (برحسب دادنامه 100620مورخ 4/8/89 شعبه 1145 دادگاه عمومی جزائی شهرستان تهران و نیز 8901614 شعبه 23 دادگـاه تجـدیـدنظـر تهــران و بنا به مدافعات وکیل خوانده اساساً محرز نمی باشد تا در پی آن مجوز ازدواج دیگری را برای خواهان صادر نمود بنا به مراتب استدلال دعوی خواهان را غیر وارد تشخیص و حکم بر بطلان آن صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه 242 دادگاه عمومی خانواده تهران  ـ نوربخش

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی ع.ق. با وکالـت ب. بـه طـرفیـت ج.ل. نسبـت به دادنـامـــه شمـاره 01608 مورخ 9/10/1391 در پـرونده کلاسه 00958 صــادره از شعبه 242دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به رد دعوای تجدیدنظرخواه به خواسته گواهی اجازه ازدواج مجدد صادر گردیده، وکیل تجدیدنظرخواه بیان داشت موکل از توانایی مالی خوبی برخوردار است نظر به محتویات پرونده آنچه در ازدواج مجدد شرط است احراز دو شرط است اول نشوز زوجه دوم توانایی زوج به اداره دو خانوار و اینکه زوج مدرکی دال بر اینکه توان اداره دو خانوار دارد ارائه ننموده است فقط مشارٌالیه ادعا نموده است توانایی مالی خوبی برخوردار است ولی هیچ مدرکی دال بر اثبات این ادعا ارائه ننموده است و ثانیاً دادنامه 1614در پرونده 1215صادره از شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر گویای صحت ادعای زوجه است لذا اعتراض تجدیدنظرخواه وارد نمی باشد زیرا دادنامه تجدیدنظر خواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحاً و مطابق مقررات قانونی خالی از هرگونه اشکال صادرشده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که موجب نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می داند مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد دادخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را عیناً تأیید می نماید. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 40 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
خالقی ـ نجفی سوادرودباری