عنوان: شرایط مطالبه اجرت‌المثل ایام زندگی مشترک

پیام: صدور حکم به پرداخت اجرت المثل ایام زندگی مشترک منوط به احراز قصد عدم تبرع است و صرف ارائه دادخواست و تصریح زوجه بر غیر تبرعی بودن اقدامات، بر احراز قصد عدم تبرع او کفایت می نماید.


مستندات: تبصره ماده336 قانون مدنی

شماره دادنامه قطعی :
9209970224001938
تاریخ دادنامه قطعی :
1392/11/20
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست خانم ط.خ. فرزند ه. به طرفیت آقای ع.ت. فرزند ع. با وکالت خانم ر. مبنی بر مطالبه اجرت المثل کارهای انجام شده ایام زندگی مشترک که جزء وظایف قانونی و شرعی وی نبوده طبق نظر کارشناس با احتساب هزینه دادرسی، با توجه به محتویات پرونده و ملاحظه تصویر سند ازدواج و نظریه کارشناسی و اظهارات طرفین و اینکه تبصره ماده6 قانون اصلاح مقررات طلاق که مورد استناد وکیل خوانده در دفاع از موکلش قرارگرفته با تصویب قانون حمایت خانواده مصوب 1392نسخ شده است و خواهان با ارائه دادخواست مطالبه اجرت المثل قصد عدم تبرع خود را اعلام نموده است. لذا دادگاه به استناد تبصره ماده336 قانون مدنی و مواد 198و519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ سیزده میلیون و دویست هزار تومان از بابت اجرت المثل به همراه هزینه دادرسی کارشناس در حق خواهان صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه 6 دادگاه عمومی خانواده شهرری ـ رخی

 

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی ع.ت. با وکالت ف.ر. (ر.) به طرفیت ط.خ. نسبت به دادنامه 1592 مورخ 30/9/92 در پرونده کلاسه 1213صادره از شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی شهرری که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ سیزده میلیون دویست هزار تومان به همراه هزینه دادرسی و کارشناسی صادر گردیده نظر به محتویات پرونده و ملاحظه صورت جلسه 20/11/92 و اتیان سوگند زوجه مبنی بر قصد عدم تبرع و اینکه زوجه بیان داشت همسرم متوقع بوده دستور کارهایی داد و من انجام می داده ام لذا ایراد تجدیدنظرخواهی وارد نمی باشد زیرا دادنامه تجدیدنظر خواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحاً و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادرشده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترض ٌعنه را ایجاب نماید ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می داند مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن ردّ دادخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را عیناً تأیید می نماید. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 40 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
خالقی ـ نجفی سواد روردباری