عنوان: شرایط مطالبه اجرت‌المثل ایام زوجیت

پیام: مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت توسط زوجه منوط به شرایط زیر است: 1-کارهای انجام شده باید به دستور زوج باشد 2-کارهای انجام شده باید با رعایت عرف مطالبه گردد که عرف جامعه اسلامی بر عدم مطالبه است.


مستندات: تبصره ذیل ماده 336 قانون مدنی

شماره دادنامه قطعی :
9209970221101783
تاریخ دادنامه قطعی :
1392/10/24
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

خواهان خانم ک.ک. فرزند ح. به طرفیت خواندگان خانم ها 1- ف. 2- م. 3-ز. 4- ش. 5- م. 6- آقای پ. 7- آقای خ. 8- خانم ر. همگی نام خانوادگی پ. فرزندان مرحوم ع. به خواسته مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت از تاریخ 18/1/1363 لغایت سال 1388 و خسارت دادرسی اختصاراً بدین توضیح که خواهان دادخواستی به خواسته مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت خود از مورث خواندگان را تسلیم دادگاه نموده و اظهار داشته به موجب تصویر سند نکاح نامه و شناسنامه پیوستی دادخواست رابطه زوجیت برقرار بوده و در ایام زوجیت کارهای که شرعاً و قانون در تکلیف من نبوده و قصد تبرع هم نداشته ام در زندگی مشترک انجام داده ام حالیه خود را مستحق اجرت المثل ایام یادشده می دانم و خواستار صدور حکم بر محکومیت خواندگان به پرداخت اجرت المثل ایام زوجیت خود از ماترک مرحوم هستم. خواندگان دعوی دفاعیات و دلایلی که موجبات نقض خواسته عنوان شده خواهان را نماید ارائه نکرده اند دادگاه با التفات به ادله ابرازی و اینکه کارشناس منتخب به مبلغ 000/250/11 تومان بابت اجرت المثل اظهارنظر نموده بنابراین دادگاه با وصف کیفیت مطرح شده در اوراق به دست آمده خواسته خواهان را محمول بر صحت تلقی و مستنداً به ماده (336 قانون مدنی و تبصره الحاقی آن) خواندگان را به پرداخت 000/250/11 تومان و پرداخت مبلغ 500/208 ریال بابت خسارت دادرسی در حق خواهان محکوم می نماید. این رأی نسبت به خواندگان 5 و 6 حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد. و در خصوص سایر خواندگان غیابی و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین دادگاه و ظرف 20 روز پس از واخواهی قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه 237 دادگاه عمومی خانواده تهران ـ نورالهی

 

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای پ.پ. و خانم م.پ. به طرفیت خانم ک.ک. نسبت به دادنامه شماره 1698 مورخ 6/8/92 اصداری از شعبه 237 دادگاه خانواده تهران که به موجب آن حکم بر محکومیت خواندگان به پرداخت اجرت المثل ایام زناشویی با متوفی (مرحوم ع.پ.) محکوم شده است اعتراض وارد است زیرا تبصره ذیل ماده 336 مورد استناد دادگاه دارای شروطی است که در دادگاه رعایت نشده است ازجمله اینکه کارهای انجام شده باید به دستور زوج باشد و زوج در سال 90 فوت نموده و دلیلی در جهت دستور وی به زوجه ارائه نشده است ثانیاً کارهای انجام شده باید با رعایت عرف مطالبه گردد که عرف جامعه اسلامی بر عدم مطالبه است ثالثاً حسب نوشته ای که زوجه در حضور دو فرزندش انگشت زده است صراحتاً اعلام کرده هیچ حق وحقوقی طلب کار نبوده و هیچ ادعایی نخواهد داشت لذا مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه صادره در مورد تجدیدنظرخواهان مستنداً به ماده 277 قانون مدنی حکم بر بیحقی خواهان بدوی نسبت به آنان صادر می گردد.
رئیس شعبه 11 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
فرهبد ـ علی محمدی