عنوان: شرایط مطالبه نفقه ارامنه گریگوری

پیام: وفق مقررات احوال شخصیه ارامنه گریگوری، نفقه زوجه در زمان زوجیت، حتی اگر تمکین نداشته باشد، با زوج است.

شماره دادنامه قطعی :
۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۲۴۲۵
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۱/۱۲/۲۶
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست خانم ژ.پ با وکالت آقای ش.م. به طرفیت آقای الف.ف. با وکالت آقای ه.س. به خواسته نفقات ایام معوقه از تاریخ ۳۰/۳/۸۹ به بعد با عنایت به دادخواست تقدیمی و مدارک و مستندات ابرازی خواهان و با توجه به اظهارات طرفین در جلسه دادرسی، نظر به اینکه طرفین از اقلیت ارامنه می باشند و وفق مقررات احوال شخصیه ارامنه گریگوری نفقه زوجه در زمان زوجیت حتی اگر تمکین نداشته باشد با زوج است و سابقاً بر این اساس خوانده به پرداخت نفقه در حق خواهان شده است و با توجه به اینکه در تاریخ ۸/۱۰/۱۳۸۹ حکم طلاق شرعی فی مابین طرفین از طرف شورای خلیفه گری ارامنه تهران صادر شده و در حقیقت وفق پاسخ استعلام از شورای یاد شده، پس از صدور رأی طلاق شرعی در تاریخ یاد شده رابطه زوجیت پس از تاریخ مذکور پایان یافته است؛ لذا خواهان از تاریخ ۳۰/۳/۸۹ لغایت ۸/۱۰/۱۳۸۹ مستحق دریافت نفقه بوده است. علی هذا دادگاه نظر به مراتب مذکوره، دعوی خواهان را ثابت تشخیص داده، مستنداً به ماده ۳۶ مقررات احوال شخصیه ارامنه گریگوری و مادتین ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به محکومیت خوانده آقای الف.ف. به پرداخت نفقات ایام معوقه خواهان از تاریخ ۳۰/۳/۸۹ لغایت تاریخ ۸/۱۰/۸۹ به ماخذ ماهیانه مبلغ چهار میلیون ریال به علاوه به پرداخت مبلغ ۳۳۳/۴۹۸ ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل وفق تعرفه قانونی در حق خواهان بانو ژ.پ. صادر می نماید این رأی حضوری بوده، ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر مرکز استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۲۶۱ دادگاه عمومی خانواده تهران – اقدم

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی ژ.پ. با وکالت آقای ش.م. از دادنامه ۹۱۰۷۵۳ مورخه ۳۱/۵/۹۱ شعبه محترم ۲۶۱ دادگاه خانواده تهران که به موجب آن حکم به پرداخت نفقه از تاریخ ۳۰/۳/۸۹ لغایت ۸/۱۰/۹۰ از قرار ماهیانه مبلغ چهار میلیون ریال در پرونده کلاسه۹۰۰۱۵۲۳، تصدیر یافته وارد نمی باشد. زیرا رأی بر اساس قواعد و موازین حقوقی و با رعایت تشریفات آیین دادرسی اصدارگردیده و استحقاق زوجه برای دریافت نفقه و استطاعت زوج برای پرداخت آن مدنظربوده و تجدیدنظرخواه دلیل یا دلایلی که موجبات نقض یا بی اعتباری دادنامه را فراهم نماید اقامه نکرده بنا به مراتب، دادگاه در استناد به قسمت اخیر ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۲۱/۱/۷۹ در امور مدنی ضمــن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه، دادنـــــامــــه تجدیدنظرخواسته را تأیید می نماید. رأی دادگاه به موجب ماده ۳۶۵ همین قانون قطعی است.
 مستشاران شعبه ۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
 موتمن – ارژنگی