عنوان: شرایط وصیت نامه خودنوشت در صورت بی‌سوادی موصی

پیام: اگر موصی سواد نوشتن نداشته، لیکن به اراده کامل و خواست وی، متن وصیت نامه توسط شخص دیگری تنظیم شده و به امضای موصی رسیده است، هرچند شرایط وصیت خودنوشت را مطابق قانون امور حسبی ندارد، ولی معتبر و قابل اجرا است و دعوی ابطال آن مردود است.


مستندات: ماده 278 قانون امور حسبی

شماره دادنامه قطعی :
9209970223500065
تاریخ دادنامه قطعی :
1392/01/31
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

درخصوص دعوی آقای ر.ع. با وکالت آقای م.ق. و م.ل. به طرفیت خواندگان 1ـ ش. 2ـ م.الف. 3ـ غ. 4ـ غ. 5ـ م. 6ـ ب. 7ـ ش. 8ـ ز. همگی ع. به خواسته صدور حکم به ابطال وصیت نامه مورخ 5/4/89 به استناد عدم رعایت مفاد ماده 278 قانون امور حسبی از توجه به جامع اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه وصیت نامه موصوف و اظهارات وکلای خواهان نظربه اینکه وصیت نامه خودنوشت باید به خط موصی (وصیت کننده) باشد که در مانحن فیه وصیت نامه مذکور به خط موصی (آقای الف.ع. مورث طرفین) نمی باشد و بدین لحاظ مفاد ماده 278 قانون امور حسبی رعایت نگردیده و نظر به عدم هرگونه دفاع از ناحیه خواندگان، لهذا دعوی مطروحه وارد و ثابت تشخیص و به استناد ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 278 قانون امور حسبی، حکم به ابطال وصیت نامه مورخ 5/4/89 صادر و اعلام می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه است.
رئیس شعبه 148 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ رضایی فر

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی خانم م.ک. به وکالت از آقایان و بانوان 1- ش.2- غ.3- غ.4- م. 5- ش.6- ز.7- ب. 8- م. همگی ع. به طرفیت آقای ر.ع. نسبت به دادنامه شماره 91894 در پرونده کلاسه 10473 که مسبوق به دادنامه شماره 63791 بوده و طی آن حکم بر ابطال وصیت نامه به خواسته ابطال وصیت نامه مورخ 5/4/89 صادر شده است وارد و موجه است زیرا متوفی در زمان حیات در حضور شهود وصیت نامه را تنظیم کرده و به دلیل بی سواد بودن وی توسط احد از طرفین دعوی مکتوب گردیده و حتی احد از شهود در دفتر اسناد رسمی حاضر شده و امضای وی توسط سردفتر گواهی شده است، علی هذا نظر به اینکه رأی تجدیدنظرخواسته بر خلاف اصول و قواعد دادرسی و موازین قانونی اصدار گردیده است، لذا در خور نقض است دادگاه ضمن نقض آن مستنداً به مواد 117 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعلام می دارد. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 35 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
پورفلاح ـ زیوری