شماره دادنامه قطعی :
9409970222400485
تاریخ دادنامه قطعی :
1394/03/31
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

شماره پرونده: 9309982988401072 شماره دادنامه: 9309972988402347 تاریخ: 1393/09/24

رأی دادگاه

در خصوص دادخواست آقای ف. ق.ل. با وکالت آقای س. پ. به طرفیت خانم س. ک. به خواسته تمکین دادگاه پس از احراز رابطه زوجیت دائم بین طرفین به دلالت فتوکپی مصدق رونوشت سند ازدواج دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره … رباط کریم از بابت خواسته با عنایت به اظهارات خواهان و وکیل وی و اینکه از ناحیه خوانده دفاع مؤثری به عمل نیامده است و دلیلی که عدم تمکین وی را از شوهرش توجیه نماید ارایه ننموده است لذا دادگاه ادعای خواهان را موجه تشخیص و مستنداً به مواد 1102 و 1114 قانون مدنی خوانده را به تمکین از خواهان در انجام وظایف خاص زناشوئی محکوم می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه چهارم حقوقی دادگستری بهارستان

محمد قیاسی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی خانم س. ک. به طرفیت آقای ف. ق. نسبت به دادنامه شماره 2347 مورخ 24/9/93 شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی بهارستان در پرونده کلاسه 1072 مبنی بر صدور حکم الزام به تمکین وارد نمی‌باشد زیرا با توجه به محتویات پرونده و امعان نظر در اوراق و مندرجات آن، مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی و لوایح دفاعیه طرفین، مدلول دادنامه تجدیدنظر خواسته رأی صادر شده دادگاه بدوی بر اساس مستندات موجود در پرونده صادر گردیده است و با عنایت به اینکه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجهی که موجبات نقض دادنامه اعتراض شده را فراهم آورد ابراز ننموده است، لذا این دادگاه با عنایت به مراتب مذکور ضمن رد دادخواست تجدیدنظرخواهی رأی صادر شده دادگاه بدوی را با استناد به مواد 358 و 365 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است و اجرای آن منوط به تهیه منزل مناسب و اثاث منزل متعارف جهت اسکان زوجه در معیت مامورین واحد مدکاری اجتماعی خواهد بود.

شعبه 24 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – رئیس و مستشار

حسین مرادی هرندی – مهدی روحانی