عنوان: شرط الزام به تمکین

پیام: داشتن مسکن مستقل شرط صدور حکم الزام به تمکین است.


مستندات: ماده 1107 قانون مدنی

شماره دادنامه قطعی :
9309970223001362
تاریخ دادنامه قطعی :
1393/08/25
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست آقای ک.ق. به‬طرفیت خانم م.م. به خواسته الزام به تمکین خوانده دادگاه با توجه به محتویات پرونده از جمله فتوکپی مصدق عقدنامه رابطه زوجیت بین طرفین را محرز می داند و نظر به اینکه خواهان در جلسه مورخه 22/4/93 اعلام داشته توان گرفتن منزل مسکونی مستقل را ندارد و از طرف دیگر شرط و مقدم تمکین زوجه قرار نمودن منزل مسکونی مناسب است لذا دادگاه به استناد مفهوم مخالف ماده 1107 حکم به بطلان دعوای خواهان صادر و اعلام می شود رأی صادره حضوری است و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه 4 عمومی خانواده دادگستری شهرستان پاکدشت – یوسفی

 

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ک.ق. به طرفیت همسرش خانم م.م. نسبت به دادنامه شماره 424-23/4/93 صادره از شعبه چهارم دادگاه خانواده پاکدشت که به موجب آن به‬لحاظ فراهم نبودن زمینه تمکین زوجه و موجه بودن عذر وی دعوی زوج به خواسته الزام او به تمکین رد و حکم بر بطلان دعوا صادر شده است با توجه به مندرجات پرونده و لایحه اعتراضی و توضیحات طرفین و مستندات رأی و استدلال دادگاه دادنامه تجدیدنظر خواسته مطابق قانون و دلائل موجود در پرونده صادر شده و مخالفتی نیز با موازین شرعی ندارد لذا با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه مذکور تأیید می شود. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 30 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه
بیگدلی – عظیمی