عنوان: شرط تجویز ازدواج مجدد

پیام: در صورتی دادگاه حکم بر تجویز ازدواج مجدد به دلیل عدم تمکین زوجه صادر می نماید که زوج مسکن مستقل و مناسب برای تمکین زوجه فراهم آورده و با این وجود زوجه تمکین نکرده باشد.

شماره دادنامه قطعی :
۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۶۰۰۵۳۸
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۲/۰۴/۰۸
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان م.ف. فرزند ق. به طرفیت خوانده س.پ. فرزند الف. به خواسته اجازه ازدواج مجدد به شرح دادخواست تقدیمی، نظر به مجموع اوراق و محتویات پرونده، استماع اظهارات خواهان و دفاعیات خوانده و نظر به سایر دلایل و قرائن موجود در پرونده، از جمله ملاحظه آرای مربوط به تمکین و اجراییه آن در کلاسه مربوطه و شماره دادنامه ۰۴۸۲ ـ ۹۰ همین شعبه و شماره اجرایی ۹۰/۲۴۱/۱۰۴ نیز احراز ملائت و اجرای عدالت، دادگاه دعوی مطروحه را وارد تشخیص، مستندا به مواد ۱۹۴ و ۱۹۸ از قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۲۱ از قانون حمایت خانواده مصوب۱۳۹۱، حکم به اجازه ازدواج مجدد برای یک نوبت به خواهان صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۲۴۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ مقدم

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم س.پ. به طرفیت آقای م.ف. نسبت به دادنامه شماره ۰۰۴۱۷/۹۲۰۹۹۷۰۲۱۵ ـ ۳۱/۲/۹۲ در پرونده کلاسه ۹۱۰۹۹۸۰۲۱۵۱۰۲۲۸۱ شعبه ۲۴۱ دادگاه خانواده تهران که به موجب آن حکم به اجازه ازدواج عدد برای یک نوبت به خواهان بدوی تجدیدنظرخوانده به شرح استدلال به عمل آمده در دادنامه موصوف صادر شده است موجه تشخیص داده می شود زیرا با توجه به محتویات پرونده و نیز لایحه اعتراضیه تجدیدنظرخواه و دفاعیه تجدیدنظرخوانده از آنجایی که خواهان بدوی آقای م.ف. درجلسه دادگاه بدوی [اظهار داشته که:] در مورخ ۲۹/۲/۹۲ مسکن اجاره شده را به صاحب آن پس دادم که در نتیجه هیچ گونه منزل مستقلی برای ادامه زندگی کردن در حال حاضر موجود نمی باشد لذا تجدیدنظرخواه اظهار نموده حاضر به ادامه زندگی مشترک و تمکین از زوج پس از تهیه مسکن مستقل می باشم و با عنایت به دادنامه شماره ۹۰۰۴۸۲ ـ ۲۴/۳/۹۰ صادره از شعبه ۲۴۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران در مورد تمکین زوجه از زوج به شرح تهیه مسکن مستقل و اثاث متناسب از سوی زوج ،گرچه در گزارش پرونده استنادی کلاسه ۹۰۰۳۳۲ به مزبور در مورخ ۳۱/۲/۹۲ آمده است که زوج اظهار نموده در منزل پدر زوج ادامه امکان زندگی مقدور نمی باشد که داگاه محترم بدوی می بایست در این مورد تحقیقات جامعی به عمل می آورد زیرا حکم به ازدواج مجدد زوج نیاز به بررسی در مورد اظهارات زوجه داشته تا چنانچه امکانات برای ادامه زندگی با زوجه مهیا بوده و زوج بر اساس آن طبق دادنامه تمکین مورخ ۲۴/۳/۹۰ اقدام نموده است حکم اجازه ازدواج مطابق با مقررات قانونی بوده، لذا بنا به مراتب فوق و به لحاظ عدم تهیه مسکن مستقل از جانب زوج صدور حکم اجازه ازدواج مجدد وجاهت قانونی نداشته است ضمن نقض دادنامه یاد شده مستندا به قسمت اول ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی محاکم عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱/۱/۷۹ حکم بر رد دعوی خواهان بدوی زوج آقای م.ف. در مورد اجازه ازدواج مجدد صادر و اعلام می نماید. این رأی به موجب ماده ۳۶۵ قانون مرقوم قطعی است لازم به ذکر است زوج پس از تهیه مسکن مستقل نسبت به صدور اجراییه در مورد دادنامه تمکین مورخ ۲۴/۳/۹۰ می تواند اقدام نماید و در صورت عدم تمکین و زوج مهیا بودن منزل مستقل با کلیه امکانات طرح مجدد ازدواج مجدد از نظر قانونی بلا اشکال می باشد.
رئیس شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
احمدی ـ سیفی