عنوان: شرط مطالبه نفقه

پیام: زوجه در دعوای مطالبه نفقه باید صرفاً رابطه زوجیت را ثابت کند تا مستحق دریافت نفقه شود و الزامی به اثبات عدم پرداخت آن ندارد.


مستندات: 1106 و 1107 و 1206 قانون مدنی

شماره دادنامه قطعی :
9309970223000777
تاریخ دادنامه قطعی :
1393/05/22
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

ادعای خانم ب.الف. به الزام آقای ر.ر. به پرداخت نفقه از تاریخ 1/3/92 تا تاریخ صدور حکم موجه وارد است زیرا به دلالت رونوشت مصدق سند نکاحیه شماره 454889 دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره . . . شهرستان اسلامشهر رابطه زوجیت دائمی زوجیت محرز است که با این وصف نفقه زوجه بر عهده زوج است مگر اینکه زوج دلایل و مدارکی مبنی بر نشوز زوجه جهت عدم استحقاق ایشان در مطالبه نفقه ارائه دهد که مشارالیه نه تنها دفاع مؤثر و موجهی در قبال ادعای خواهان ارائه نداده بلکه دلایل و مدرکی مبنی بر ناشزه بودن خواهان نیز تقدیم ننموده از همین رو دادگاه به استناد به مواد 1102-1103-1106-1107-1206 قانون مدنی و مواد 198-515-519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت جمعاً مبلغ 000/500/2 ریال به عنوان نفقه و مبلغ 000/200/1 ریال به عنوان نفقه هرماه از تاریخ 1/3/92 تا تاریخ 17/12/92 و پرداخت ماهیانه 000/105 ریال به عنوان خسارات دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری، ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی است.
رییس شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر ـ خادمی ممان

 

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ر.ر. به طرفیت خانم ب.الف. نسبت به دادنامه شماره 2830 مورخه 18/12/92 صادره از شعبه 4 دادگاه خانواده اسلامشهر که به موجب آن تجدیدنظرخواه به تأدیه نفقه معوقه همسرش از تاریخ 1/3/92 تا 17/12/92 از قرار ماهیانه 250000 تومان به اضافه هزینه دادرسی محکوم شده است با توجه به مندرجات پرونده و لایحه اعتراضی و توضیحات طرفین و مستندات رأی و استدلال دادگاه دادنامه تجدیدنظر خواسته مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده صادرشده و مخالفتی نیز با موازین شرعی ندارد لذا با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه مذکور تأیید می شود این رأی قطعی است.
رییس شعبه 30 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
بیگدلی ـ پایدار پویا