عنوان: شروط تجویز ازدواج مجدد

پیام: در جهت تجویز ازدواج مجدد زوج، دادگاه علاوه بر احراز عدم تمکین زوجه باید تمکن مالی زوج جهت اداره دو زندگی مشترک را نیز احراز کند.

شماره دادنامه قطعی :
٩٢٠٩٩٧٠٢٢٤٠٠١٦٤٥
تاریخ دادنامه قطعی :
1392/09/30
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست س.غ. فرزند م. به طرفیت خانم ن.ع. فرزند الف. به خواسته صدور حکم مبنی بر تجویز ازدواج مجدد با توجه به شرح دادخواست تقدیمی و اظهارات طرفین و نظر به اینکه خوانده به موجب اجراییه صادره از شعبه هفتم خانواده محکوم به تمکین نسبت به خواهان شده است لیکن اقدام نکرده است فلذا دادگاه دعوی خواهان را وارد دانسته و مستنداً به ماده 16 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 به خواهان اجازه داده می شود برای یک نوبت دیگر ازدواج دائم نماید و سردفتر ثبت ازدواج در صورت وقوع نکاح قانونی مکلف به ثبت واقعه مزبور هستند رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان می باشد.
رئیس شعبه 8 دادگاه عمومی خانواده شهرری ـ فریدونی

 

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی خانم ن.ع. به طرفیت آقای س.غ. نسبت به دادنامه شماره1134 مورخ 13/8/92 در پرونده کلاسه00801 صادره از شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی شهرری که به موجب آن دادخواست بدوی تجدیدنظر خوانده به طرفیت تجدیدنظرخواه به خواسته صدور گواهی به تجویز ازدواج مجدد که دادگاه محترم بدوی پس از تشکیل جلسه دادرسی و بررسی اسناد و مدارک ابرازی و لوایح تقدیمی درنهایت به خواهان اجازه داد یک نوبت دیگر ازدواج دائم نماید و دفتر ازدواج را مکلف به ثبت آن نمود لذا با توجه به دادخواست تجدیدنظرخواهی و لوایح تقدیمی از ناحیه اصحاب دعوی و اینکه تمکن مالی زوج (تجدیدنظر خوانده) جهت اداره دو خانواده به اثبات نرسید و نسبت به ادامه یا عدم ادامه زندگی مشترک با همسر اول تعیین تکلیف نگردید مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته و به استناد ماده 17 قانون حمایت از خانواده حکم به ردّ دعوی خواهان بدوی صادر و اعلام می گردد.این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 40 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
خالقی ـ نجفی سواد رودباری