عنوان: شیوه صحیح طرح دعوای تغییر نام

پیام: طرح دعوای الزام اداره ثبت احوال به تغییر مندرجات سند سجلی (تغییر نام) بدون درخواست ابطال اصل سند سجلی، صحیح و موجه نبوده و لازم است در چنین مواردی، موافق ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آن، خواسته فوق به صورت صحیح یعنی توأم با درخواست ابطال سند سجلی مطرح شود.

شماره دادنامه قطعی :
9209970270400465
تاریخ دادنامه قطعی :
1392/05/26
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

درخصوص دادخواست خانم ص.ر. به طرفیت اداره ثبت احوال آستانه اشرفیه به خواسته تغییر نام از ص. به ک. در اسناد سجلی مربوطه. با عنایت به دعوت طرفین و تشکیل جلسه دادرسی و استماع اظهارات خواهان و مدافعات کتبی نماینده حقوقی اداره خوانده و اینکه طبق قانون ثبت احوال، فقط اسامی قابل تغییر هستند که زشت و ناپسند باشند و نام خواهان دارای چنین خصوصیتی نمی باشد، بنابراین دادگاه دعوی خواهان را وارد تشخیص نداده و به استناد مواد 1287 و 1292 قانون مدنی و ماده 8 قانون ثبت احوال، حکم بر رد دعوی خواهان صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و در مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر درمحاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه 146 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ رحیمی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظرخواهی ص.ر. به طرفیت اداره ثبت احوال نسبت به دادنامه شماره 902 مورخ 18/11/1391 صادره از شعبه محترم 146 دادگاه عمومی حقوقی تهران که براساس آن حکم به رد دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته الزام تجدیدنظرخوانده به تغییر نام وی از ص. به ک. در سند سجلی شماره 3560 صادر شد. با دقت در محتویات پرونده، صرف نظر از آنکه تغییر نام از ص. به ک.، با توجه به معانی و محدودیت های ناشی از اتصاف به این نام ها در جامعه، تفاوتی با هم ندارد و هر دو نام بیش از آنکه وصف اسم شخصی را متبادر نماید، صبغه وصف و بعضاً پسوند در نام را دارد، با عنایت به اینکه طرح دعوی، الزام اداره ثبت احوال به تغییر مندرجات سند سجلی، بدون درخواست ابطال اصل سند سجلی صحیح و موجه نبوده و لازم است در چنین صورتی موافق ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آن، خواسته به صورت صحیح توأم با درخواست ابطال سند سجلی مطرح شود، لهذا دعوی مطروحه از ابتدا قابلیت رسیدگی نداشته، دادگاه به استناد ماده 358 و ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض رأی تجدیدنظرخواسته، قرار رد دعوی اولیه تجدیدنظرخواه را صادر می نماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 59 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
موسوی ـ عاشورخانی