عنوان: صدور رأی طلاق بدون اخذ نظریه کتبی داوران

پیام: اقدام به صدور رأی طلاق بدون اخذ نظریه داوران، خلاف مقررات آمره و از موجبات نقض رای خواهد بود.


مستندات: ماده 27 قانون حمایت از خانواده

شماره دادنامه قطعی :
9209970222401246
تاریخ دادنامه قطعی :
1392/07/29
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خانم ش.و. فرزند خ. شغل خانه دار به طرفیت آقای ح.ر. فرزند ر. شغل آزاد به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش و مطالبه خسارات دادرسی با توجه به محتویات پرونده خواهان ادعا داشته که به خاطر اختلال شخصیتی خوانده توان زندگی با ایشان را ندارم و در عسر و حرج به سر می برم خوانده به پزشک معرفی شده در پاسخ اعلام شده اختلال شخصیتی ایشان در حد جنون نمی باشد لذا خواسته خواهان موجّه نیست دادگاه مستنداً به ماده 1257 از قانون مدنی و ماده 197 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به رد دعوی ایشان صادر و اعلام می گردد رأی صادرشده حضوری است ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 262 دادگاه عمومی خانواده تهران – پاداش اصل

 

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدید نظر خواهی خانم ش.و. فرزند خ. به طرفیت آقای ح.ر. فرزند ر. نسبت به دادنامه شماره 515 مورخه 22/5/1392 شعبه محترم 262 دادگاه عمومی حقوقی تهران در پرونده کلاسه 011 مبنی بر صدور حکم به رد دعوی طلاق به درخواست زوجه با توجه به مجموع محتویات پرونده و امعان نظر در اوراق و مندرجات آن، مفاد لایحه تجدیدنظر خواهی و لوایح دفاعیه طرفین، مدلول دادنامه تجدیدنظر خواسته رأی صادرشده دادگاه بدوی به اساس مستندات موجود در پرونده صادر نگردیده و تجدیدنظر خواهی وارد تشخیص داده می شود زیرا بر اساس ماده 27 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 دادگاه مکلف است در دعاوی طلاق نظریه داوران منتخب طرفین را کتباً جلب کند و پیوست نماید و نظر به اینکه دادگاه برخلاف نص ماده قانونی مذکور اقدام قانونی را در این جهت انجام نداده است بنابراین دادگاه بدوی قبل از صدور قرار ارجاع امر به داوران طرفین و جلب نظر ایشان حق ورود در ماهیت دعوی و صدور رأی در آن را نداشته است لذا این دادگاه رأی صادرشده دادگاه بدوی را قرار تلقی و با نقض آن به استناد ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی پرونده را جهت صدور قرار موصوف و جلب نظریه داوران انتخابی طرفین و سپس صدور رأی در ماهیت دعوی به دادگاه بدوی ارسال می کند. این رأی قطعی است.
رییس شعبه 24 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
مرادی هرندی ـ روحانی