عنوان: ضمانت اجرای عدم پرداخت اقساط مهریه

پیام: در صورتی که زوج متعهد به پرداخت اقساط ماهیانه مهریه به زوجه گردد؛ چنانچه یک قسط پرداخت نشود دین حال می گردد و این موضوع ناظر به مرحله صدور حکم نبوده بلکه ناظر به مرحله اجرای حکم است.

شماره دادنامه قطعی :
9309970221101250
تاریخ دادنامه قطعی :
1393/07/29
گروه رأی:
حقوقی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست خانم م.ح. به‬ طرفیت آقای ح.خ. به خواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و مطالبه مهریه به میزان 350 سکه بهارآزادی توجهاً به اظهارات خواهان مبنی بر عجز از پرداخت هزینه دادرسی در پرونده مطالبه مهریه با عنایت به اینکه عدم تمکن مالی خواهان در پرداخت هزینه دادرسی توسط گواهان تعرفه شده نیز تأیید گردیده است لذا دادگاه استناداً به مواد 504 و 505 و 514 قانون آیین دادرسی دادگاه‬های عمومی و انقلاب در امور مدنی خواهان را به‬طور موقت از پرداخت هزینه دادرسی این پرونده معاف می نماید هرگاه خواهان به تأدیه تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی متمکن گردد ملزم به تأدیه آن خواهد بود رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد. در خصوص خواسته دیگر خواهان به‬ طرفیت خوانده مبنی بر مطالبه مهریه با توجه به فتوکپی مصدق نکاح‬نامه به شماره ترتیب 15510 وجود علقه زوجیت دائم فی‬مابین طرفین و اشتغال ذمه خوانده نسبت به خواهان محرز و مسلم است لذا دادگاه مستنداً به ماده 198 قانون آیین دادرسی دادگاه‬های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده 1082 قانون مدنی خوانده را به‬ پرداخت 350 سکه بهارآزادی به عنوان مهریه در حق خواهان محکوم می نماید رأی صادره غیابی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این شعبه سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه 250 دادگاه عمومی خانواده تهران – ترکی
رأی دادگاه
در خصوص واخواهی س.ف. به وکالت از ح.خ. نسبت به دادنامه شماره 2266 -2267 مورخ 27/10/1388 صادره از این دادگاه با توجه به اینکه دادنامه صادره وفق مقررات شرعی و قانونی صادر گردیده و واخواه اعتراض مؤثری که موجبات نقض دادنامه را ایجاب نماید تقدیم دادگاه ننموده است و توافقات طرفین در دفترچه ثبت طلاق شماره ترتیب 2135 مورخ 17/3/1390 مبنی بر اینکه زوجه کلیه دعاوی حقوقی و کیفری خود را ساقط نموده و چهارده سکه از مهریه را به زوج بذل نموده و در عوض زوج متعهد به پرداخت اقساط ماهیانه یک سکه بهارآزادی از مورخ 20/3/1390 به زوجه گردید و چنانچه اگر یک قسط پرداخت نشود دین حال می گردد ناظر به مرحله صدور حکم نبوده بلکه ناظر به مرحله اجرای حکم می باشد به توضیح اینکه در صورت پرداخت به موقع اقساط توسط واخواه مانع اجرای دادنامه محقق می شد ولیکن نظر به اینکه واخواه بر تعهد خود مبنی بر پرداخت به موقع اقساط عمل ننموده است این مانعیت نیز مرتفع می گردد لذا دادگاه ضمن رد اعتراض واخواه دادنامه غیابی را عیناً تأیید می نماید رأی صادره حضوری بوده ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه 250 دادگاه عمومی حقوقی تهران – حسینی

 

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در مورد تجدیدنظر‬خواهی آقای ح.خ. از دادنامه 01076-3/10/92 شعبه محترم 250 دادگاه خانواده تهران که به‬موجب آن دادنامه غیابی 02266-27/10/88 متضمن محکومیت زوج به پرداخت مهریه همسر قبلی اش خانم م.ح. در مرحله واخواهی با رد واخواهی رأی بر تأیید دادنامه واخواسته (به جهت اینکه دین مؤجل بوده و در اجل پرداخت نشده بوده بقیه آن حال می شود) تصدیر گردیده دادگاه نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظرخواسته مطابق دلایل موجود در پرونده و وفق مقررات قانونی صادر گردیده است و ایراد تجدیدنظر‬خواه در حدی نیست که موجب حصول علم به وجود اشتباه در حکم گردد لذا اعتراض نامبرده قابل انطباق با جهات مقرر در ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1379 نمی باشد در نتیجه دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده 358 قانون مذکور ضمن رد اعتراض حکم تجدیدنظرخواسته را تأیید می نماید رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 11 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه
فرهبد – نحوی