تاریخ نظریه : ۱۳۹۷/۱۱/۱۴
شماره نظریه: ۷/۹۷/۲۹۶۵


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

ماده ۶۴ قانون اجرای احکام مدنی بر اساس مصرحات آن راجع به توقیف مال است و قابل تسری به مواردی مانند ممانعت از ملاقات کودک یا حضانت نیست. مقنن ضمانت اجراهای مختلفی را برای این موارد از جمله در مواد ۴۰، ۴۱ و ۵۴ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ پیش بینی کرده است